การเข้าสู่ระบบ

ประวัติความเป็นมา


2513

จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2513
โดยใช้ชื่อ “บริษัท บางกอกโนมูระ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีเคียวริตี้ จำกัด” ทะเบียนเลขที่ 317/2513

2518

เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2522

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บางกอกโนมูระ จำกัด” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2522

2528

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2528

2531

นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2531

2534

คืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงการคลัง โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2534

2537

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)”
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 โดยมีเลขทะเบียน บมจ. 0107537000653

2553

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553

2557

เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มโนมูระ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นผลจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ โดยสมัครใจของกลุ่มโนมูระ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

2563

เพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

2565

Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. (“NAIS”) และ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“BAY”) ได้บรรลุข้อตกลงสัญญาซื้อขายในการโอนหุ้นจำนวนร้อยละ 99.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ถือโดย NAIS ให้แก่ BAY เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565

2566

เปลี่ยนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566