การเข้าสู่ระบบ

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


มีผลบังคับใช้เมื่อ สิงหาคม 2566


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (รวมเรียกว่า "กลุ่มกรุงศรี") ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลของคุณ จึงได้จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพื่อชี้แจงให้คุณได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับคุณ (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”)

ก. ประกาศนี้ใช้กับใครบ้าง

ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับบุคคลภายนอกที่กลุ่มกรุงศรีมีความสัมพันธ์ด้วย ซึ่งรวมถึงการดำเนินธุรกรรมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มกรุงศรีมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกลุ่มกรุงศรีหรือในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่น บริการเปิดบัญชีเงินฝาก บริการบัตรเครดิต บริการสินเชื่อ บริการสินเชื่อส่วนบุคคล บริการนายหน้าประกันภัย บริการเช่าซื้อ บริการเช่าแบบลีสซิ่ง บริการกองทุน บริการหลักทรัพย์) (“ผลิตภัณฑ์และบริการ”) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่บุคคลภายนอกสมัครหรือขอใช้บริการจากกลุ่มกรุงศรี ซึ่งรวมถึง

 (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา

 (2) คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา

 (3) กรรมการ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น ตัวแทน ลูกจ้าง และบุคคลอื่นใดที่มีฐานะอย่างเดียวกัน (รวมเรียกว่า “บุคคลที่สัมพันธ์กัน”) ของ

       (ก) นิติบุคคลและบริษัทในเครือที่เป็นลูกค้าของกลุ่มกรุงศรี รวมถึงผู้ประกอบการซึ่งเป็นนิติบุคคล

       (ข) พันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี (เช่น ผู้ออกตราสารหนี้ บริษัทประกันภัย ตัวแทนของสถาบันการเงิน)

       (ค) คู่ค้าหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลอื่นใดที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่กลุ่มกรุงศรี

       (ง) บริษัทในเครือของกลุ่มกรุงศรีและนิติบุคคลอื่นที่เข้าร่วมหรือมุ่งหวังจะเข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องกับโครงการกับบริษัทในเครือของกลุ่มกรุงศรีอันเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่สนใจร่วมลงทุน

โดยในประกาศฉบับนี้ให้เรียกบุคคลตาม (ข) (ค) และ (ง) รวมกันว่า “พันธมิตรทางธุรกิจ”

 (4) ผู้ใช้และผู้รับผลิตภัณฑ์และบริการ

 (5) บุคคลผู้เข้าชมเว็บไซต์และผู้ใช้เว็บไซต์ของกลุ่มกรุงศรี รวมทั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และช่องทางการสื่อสารอื่น

 (6) บุคคลอื่นใดที่กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น กรรมการ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น ตัวแทน ลูกจ้าง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่มีฐานะอย่างเดียวกันของบริษัทที่กลุ่มกรุงศรีเข้าไปร่วมลงทุนหรือมีธุรกรรมด้วย ผู้ถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มกรุงศรี ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มกรุงศรี ผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ผู้เข้าร่วมประมูลในการขายทอดตลาด ผู้ตอบแบบสอบถาม)

ข้อ (1) ถึง (6) รวมเรียกรวมว่า “คุณ”

ข. การเปลี่ยนแปลงประกาศ

กลุ่มกรุงศรีอาจแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงประกาศฉบับนี้ รวมถึงรายชื่อบริษัทในกลุ่มกรุงศรีตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติหรือนโยบายของกลุ่มกรุงศรีที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่บังคับใช้ กลุ่มกรุงศรีจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คุณทราบเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ กลุ่มกรุงศรีขอความร่วมมือให้คุณอ่านประกาศฉบับนี้โดยละเอียด และหมั่นตรวจสอบว่ากลุ่มกรุงศรีได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดบ้างในประกาศฉบับนี้

ค. การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

กลุ่มกรุงศรีจัดทำประกาศฉบับนี้ขึ้นโดยมีการอธิบายถึงรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลของคุณ เพื่อให้คุณทราบถึงสิทธิและทางเลือกต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล ตลอดจนวิธีการติดต่อกลุ่มกรุงศรีในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวม

       1.1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

       “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล ซึ่งระบุตัวบุคคลได้หรือสามารถทำให้ระบุตัวบุคคลได้ ทั้งนี้ หากมีข้อมูลอื่นใดที่สามารถรวมเข้ากับข้อมูลของคุณได้ หรือมีการใช้ข้อมูลอื่นใดเพื่อจัดทำข้อมูลประวัติบุคคล
กลุ่มกรุงศรีจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มกรุงศรีอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลของคุณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับกลุ่มกรุงศรี และประเภทเจ้าของข้อมูลของคุณ

           (1) ในกรณีที่คุณเป็นบุคคลธรรมดา

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง

ข้อมูลชื่อและชื่ออักษรย่อ

ข้อมูลที่ระบุชื่อเรียก ชื่อที่ใช้เพื่อเรียกหรือกล่าวถึงคุณ เช่น คำนำหน้า ชื่อตัว อักษรย่อจากชื่อตัว ชื่อกลาง นามสกุล นามสกุลเดิมก่อนสมรส นามแฝงหรือชื่อที่เคยใช้ รวมทั้งลายมือชื่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของคุณ เช่น อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก สถานภาพการสมรส จำนวนบุตร สัญชาติ ประเทศที่เกิด ความเป็นพลเมืองและสถานภาพ รายละเอียดเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างและความสนใจ ภาพถ่าย ทักษะในการใช้ภาษา รายละเอียดการเดินทาง บันทึกเสียง ผลการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชื่นชอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ

รายละเอียดในการติดต่อของคุณ  เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของบ้านหรือที่ทำงาน ที่อยู่สำหรับการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่บ้านหรือที่ทำงาน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชื่อผู้ใช้งานที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลทะเบียนบ้าน ประเทศที่พำนักเป็นหลัก ประเภทที่พักอาศัย (เช่น เป็นเจ้าบ้าน บ้านพักสวัสดิการ บ้านเช่า รวมทั้งค่าเช่า) ที่อยู่ของชาวต่างชาติ ณ ประเทศที่เกิด แผนที่แสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัยและ
ที่ทำงาน

ข้อมูลการศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการทำงานของคุณ เช่น วุฒิการศึกษาและการเข้าศึกษา ผลการศึกษา ใบอนุญาต สมาชิกภาพกับองค์กรวิชาชีพ  (เช่น สมาชิกสภาทนายความ สมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาชิกแพทยสภา)

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน สถานภาพการจ้างงาน และประวัติ
การจ้างงานของคุณ  เช่น อาชีพ ยศ ตำแหน่ง หน้าที่การงาน หมายเลขทะเบียนนายจ้าง หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตขององค์กร สถานภาพใบอนุญาตทำงาน รายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตทำงาน
ข้อมูลการตรวจสอบบุคคลอ้างอิงและประวัติความเป็นมา (ไม่นับรวมประวัติอาชญากรรม) หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขประจำตัวพนักงาน ข้อเรียกร้องประกันภัย เงินทดแทนแรงงาน ประวัติการจ้างงาน (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือน การเข้างาน และผลประโยชน์ต่างๆ) วันที่ว่าจ้างให้ทำงาน การบอกเลิกจ้าง ทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของพนักงาน สถานที่ทำงานเดิม บริษัทที่คุณทำงานหรือได้รับการว่าจ้างหรือบริษัทที่คุณถือหุ้น การประเมินต่างๆ (การประเมินผลการทำงานและความเป็นไปได้) รวมถึงการประเมินทางเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีต่างๆ (เช่น อินเทอร์เน็ต อีเมล)

ข้อมูลในการระบุตัวตนที่หน่วยงานภาครัฐออกให้

หมายเลขหรือรายละเอียดที่หน่วยงานภาครัฐออกให้คุณเพื่อใช้ระบุตัวตน เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับรถ
หมายเลขใบอนุญาตการประกอบการ หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขทะเบียนคนต่างด้าว รายละเอียดทะเบียนบ้าน หมายเลขประจำตัวผู้ประกันตน / ประกันสังคม หมายเลขประจำตัวอื่นใดที่หน่วยงานภาครัฐออกให้

ข้อมูลทางการเงินและการทำธุรกรรม

ข้อมูลทางการเงิน สถานภาพ และประวัติทางการเงินของคุณ  เช่น

 • • ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติ หมายเลขบัญชีที่ใช้กับสถาบันการเงิน ชื่อสถาบันการเงิน (รวมทั้งบริษัทบัตรเครดิต) ประวัติการทำธุรกรรมทางการเงิน ประวัติสินเชื่อ รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารที่ใช้ การลงทุน เงินฝาก ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รายได้ / เงินเดือน / ค่าธรรมเนียมการให้บริการ / เงินชดเชยอื่นๆ การหักเงินเดือนลูกจ้างตามข้อกำหนดของกฎหมาย การหักเงินเดือนลูกจ้างตามความสมัครใจ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (เช่น ผลประโยชน์ การให้ความช่วยเหลือ การให้เปล่า การให้เงินสนับสนุน) ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของครัวเรือน
 • • แหล่งที่มาของรายได้ ขนาด / องค์ประกอบครัวเรือน ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะหรือทรัพย์สิน โบนัส รายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายการแสดงเงินได้ภายในประเทศ บันทึกข้อมูลสินทรัพย์ ภายถ่ายสินทรัพย์ในระหว่างการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม วงเงินค้ำประกันสูงสุดและจำนวนงวดชำระ ประเทศซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้ กระแสเงินสดในบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองจากธนาคาร วงเงินสินเชื่อ หนังสือค้ำประกันของธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สิน วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีธนาคาร แหล่งที่มาของ
  เงินฝาก งบการเงิน วัตถุประสงค์ของการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการเข้าทำธุรกรรม การลงทุน เงินฝาก
 • • ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะทางการเงินและความเหมาะสมด้านการลงทุน ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและ
  การทำธุรกรรม
 • • รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์รวม ระยะเวลาในการพักอาศัยอยู่ในที่อยู่ปัจจุบัน หนี้สินทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสถานที่พักอาศัย / ยานพาหนะตามที่ปรากฏในคู่มือการจดทะเบียนยานพาหนะ
 • • หลักประกัน รายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สินที่คุณมีกับบุคคลอื่นทั้งในฐานะที่เป็นผู้ให้กู้และผู้กู้ รวมทั้งรายละเอียดหลักประกันที่ได้มาและจำหน่ายไป ได้แก่ สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกรรมสิทธิ์และการประเมินค่าหลักประกันดังกล่าว
 • • วัตถุประสงค์ในการสมัครขอสินเชื่อ การชำระเงินดาวน์ ระยะเวลาการชำระเงินดาวน์ วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
 • • ข้อมูลและประวัติการทำธุรกรรม เช่น ประวัติการซื้อของคุณ
  (การซื้อ / เช่า / คืน สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เงินค่าเช่า ผลประโยชน์ตอบแทน) ที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งยอดชำระ ใบแจ้งหนี้ ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในใบเรียกเก็บเงิน บันทึกคำสั่ง รายละเอียดการทำรายการและรายละเอียดของคู่สัญญา
 • • ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัย เช่น เบี้ยประกันในปัจจุบัน วงเงินคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หมายเลขกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance)
 • • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง เช่น แผนที่แสดงที่ตั้งบ้านพัก / ที่ทำงาน / ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ภาพถ่ายแสดงที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจ รายละเอียดเกี่ยวกับบ้าน (เช่น ทะเบียนบ้าน)

ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต

รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ เช่น จำนวนบัตรเครดิตที่ถือ หมายเลขบัตร / บัตรเดบิต ชื่อผู้ถือบัตร วันหมดอายุ หมายเลข CVV หมายเลข CVC2 หมายเลข CID รหัสประจำตัว รหัส Sort Code วันที่ออกบัตร ธนาคารผู้ออกบัตร ประเภทบัตร

ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อมูลของคุณเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับเดิมและปัจจุบัน รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับประกันภัย หมายเลขกรมธรรม์ ประเภทกรมธรรม์ (เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยการเดินทาง และประกันภัยสำหรับการประกอบธุรกิจ) วงเงินคุ้มครอง และวงเงินสูงสุด โอกาสเสี่ยงภัย หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เอาประกัน (เช่น บ้าน ยานพาหนะ) ข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่ ราคาและจำนวน หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย หมายเลขนายหน้า เงื่อนไข (หากมี) ประวัติการชำระเงินและการทำรายการที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของลูกค้า งบการเงิน ภาษี รายได้ และบันทึกการผิดนัด

ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมของคุณ เช่น สถานภาพทางการเมือง ความสัมพันธ์กับกรรมการ ฝ่ายจัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของกลุ่มกรุงศรี ความสัมพันธ์กับนิติบุคคลอื่น (เช่น เป็นกรรมการ ฝ่ายบริหารจัดการ ผู้ถือหุ้น) และความสัมพันธ์อื่น

ข้อมูลคุณสมบัติที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม

ข้อมูลคุณสมบัติที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม เช่น เครื่องชี้วัดด้านอายุครัวเรือน ข้อมูลรหัสพื้นที่ทางการตลาดที่กำหนด ประมาณการรายได้ที่ระบุ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน จำนวนรถยนต์ที่เป็นเจ้าของ รายละเอียดการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประเภทที่พักอาศัย และจำนวนของ
ผู้อยู่อาศัย

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่กลุ่มกรุงศรีให้บริการแก่คุณ เช่น

 • • การเปิดใช้งานบัญชี การติดต่อและสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ (รวมทั้งแจ้งเตือนคุณให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การปรับเปลี่ยน หรือการแก้ไขผลิตภัณฑ์และบริการอื่น การติดตามผลเกี่ยวกับการทำรายการการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการต่ออายุผลิตภัณฑ์ประกันภัย) การออกและส่งมอบบัญชี บัตร เช็ค หนังสือรับรอง หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด การให้บริการแก่คุณอย่างต่อเนื่อง (เช่น การต่ออายุบัตร บริการรักษาบัญชีเงินกู้ บริการรักษากรมธรรม์ประกันภัย การบริการเกี่ยวกับการซื้อขายกองทุนรวม การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ การบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่ได้มาทางมรดก) การให้บริการไถ่ถอน (เช่น หลักประกัน หลักทรัพย์) การปิดบัญชีของคุณ และการดำเนินการอื่นใดเพื่อบอกเลิกการให้บริการแก่คุณ รายละเอียดสัญญา (เช่น วันที่ของสัญญา)
 • • รายละเอียดแบบฟอร์มเอกสารและคำขอเปิดบัญชี (เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมซึ่งรวมถึงรายละเอียดการทำรายการกองทุนรวม การหักภาษีสำหรับเงินปันผล วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีกองทุนรวม และรายละเอียดที่ปรากฏในใบจองซื้อกองทุน ซึ่งรวมถึงหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน วันที่จองซื้อ ชื่อกองทุน จำนวนที่จองซื้อ หมายเลขเช็ค) หมายเลขสมาชิก (เช่น สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ประเภทการให้บริการ (เช่น บริการกองทุนรวม) จำนวนหน่วยลงทุน รายละเอียดการโอน (เช่น กองทุนที่ต้องโอน จำนวนเงินทุนที่จะโอน) ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับลงทุน (เช่น ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน ความทนทานต่อความเสี่ยง ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ แผนและมุมมองที่มีต่อการลงทุน)
 • • บันทึกคำสั่งการทำรายการ (เช่น คำสั่งซื้อขาย) หมายเลขคำขอการรับประกันตามที่ได้ขยายระยะเวลา เวลาที่คุณประสงค์ให้กลุ่มกรุงศรีติดต่อ ช่องทางการสื่อสาร รหัสสาขา รหัสแคมเปญ รายละเอียดบริษัทประกันภัย ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกันภัย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ราคาซื้อด้วยเงินสด การชำระเงินดาวน์ การลงทุน วัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงิน / ไฟแนนซ์ วงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย งวดการผ่อนชำระ วันที่ชำระเงินงวดแรก ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง ภาษี อัตราภาษีที่ใช้  
 • • การขอใช้บริการงานผู้ถือหุ้น เช่น ขอเปลี่ยนใบหุ้น และการขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
  ผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล
 • • ข้อมูลอื่นใดที่คุณได้ให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งในการบริการหรือการบริหารความสัมพันธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะหรือหลักประกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะหรือหลักประกันของคุณ เช่น ราคาประเมิน / ต้นทุนที่มีการประเมินค่า ยี่ห้อยานพาหนะ ปีที่ผลิต ปีที่จดทะเบียน หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ จังหวัดที่จดทะเบียน หมายเลขตัวถัง หมายเลขเครื่องยนต์ บันทึกเลขไมล์ และภาระหนี้สินใดที่ติดมากับยานพาหนะ และ/หรือ รายละเอียดอื่นตามเอกสารทะเบียน (เช่น แรงม้า
/ ซีซี) สำเนาเอกสารสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขาย ฯลฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลออนไลน์ข้อมูลเชิงเทคนิค ข้อมูลที่เก็บผ่านอุปกรณ์

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเชิงเทคนิค ข้อมูลที่เก็บผ่านอุปกรณ์ของคุณ  เช่น

 • • การระบุพิกัด ข้อมูลการเข้าถึงสื่อเสียง / ภาพวิดีทัศน์  / ภาพถ่าย / กล้อง ข้อมูลปฏิทิน ข้อมูลบันทึกการโทร สมุดบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อ / ที่อยู่ ข้อความหรืออีเมล (เนื้อหาอีเมล) หมายเลขประจำตัวเครื่อง (Unique Device Identifier: UDID) ที่อยู่ไอพี (IP Address)  
 • • ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ / การติดตามกิจกรรมการใช้งานเว็บไซต์ (Clickstream / online website tracking) ประวัติการสืบค้น ประเภทของการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้งาน (เช่น หน้าเว็บไซต์และเนื้อหาที่คุณเข้าชม เวลาที่ใช้บนหน้าเว็บไซต์ของกลุ่มกรุงศรี คุณลักษณะ (Features) ที่ใช้ จำนวนครั้งในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แม้ว่ากลุ่มกรุงศรีไม่ทราบตัวตนของผู้ใช้งานก็ตาม คุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ภาษาที่ใช้ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • • ข้อมูลประจำตัวในการล็อกอินรหัสที่ใช้เพื่อความปลอดภัย รหัสการเข้าถึงหรือรหัสผ่าน ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่านเข้าใช้บัญชี หมายเลข PIN รายละเอียดการเข้าถึง เวลาที่ใช้ในการเข้าถึง รายละเอียด Single Sign-on (SSO) รหัสผ่านสำหรับใช้ครั้งเดียว (OTP) Token และข้อความ SMS  
 • • ข้อมูล Telemetry ข้อมูลที่ใช้กำกับและอธิบายข้อมูลหลัก (Metadata) หมายเลขเครื่องและประเภทเครื่อง เครือข่าย รายละเอียดการเชื่อมต่อ ประเภท Plug-in ของเบราว์เซอร์รวมทั้งเวอร์ชัน ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม การตั้งค่าเขตเวลาและที่ตั้ง
 • • ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้และมีปฏิสัมพันธ์กับบริการออนไลน์ หรือการโฆษณาของกลุ่มกรุงศรี หน้าเว็บไซต์ที่คุณใช้คลิกลิงก์เพื่อใช้บริการออนไลน์ของกลุ่มกรุงศรี (เช่น Referrer URL) เวลาและความถี่ที่คุณใช้บริการออนไลน์ของกลุ่มกรุงศรี Crash Report และเทคโนโลยีอื่นบนอุปกรณ์การสื่อสารที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์ม
 • • ข้อมูลไร้โครงสร้าง การระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ (RFID) รุ่นของเครื่องมือสื่อสาร ข้อมูลในอุปกรณ์ MID (เช่น หมายเลขประจำตัวที่แอปพลิเคชัน LINE สร้างขึ้นซึ่งมิใช่รหัสประจำตัว LINE) รหัสสำหรับการส่งคำตอบแบบสอบถามผ่านทาง
  แอปพลิเคชัน LINE บัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชัน LINE Rabbit ID บัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Google Facebook

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ความชื่นชอบ มุมมอง ข้อซักถาม และความคิดเห็น

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ความชื่นชอบ มุมมอง ข้อซักถาม และ
ความคิดเห็นของคุณ เช่น พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสนใจ ข้อมูลอื่นใดที่คุณเลือกที่จะส่งให้แก่กลุ่มกรุงศรี (รวมถึงการส่งข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หรือการสำรวจความคิดเห็นออนไลน์) ความคิดเห็น ข้อติชม ข้อร้องเรียน คำแนะนำ คำตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ข้อซักถามและข้อมูลที่คุณสมัครใจให้ในระหว่างที่มีการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดหรือการสื่อสารเกี่ยวกับการบริการลูกค้า รวมทั้งข้อมูลของคุณที่เปิดเผยอยู่บนชื่อผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ของคุณ

ข้อมูลสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและตามกฎหมายป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) และ พระราชกำหนดแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร (Common Reporting Standard: CRS)

ข้อมูลเกี่ยวกับ FATCA ของคุณ เช่น คุณมีสัญชาติหรือสถานที่เกิดเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาหรือไม่ คุณได้สละสถานะความพลเมืองสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายหรือไม่ คุณถือใบอนุญาตให้อยู่อาศัยและทำงานอย่างถาวรในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ คุณมีหน้าที่ต้องชำระภาษีให้กรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ คุณมีที่อยู่ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ คุณมีที่อยู่ทางไปรษณีย์หรือมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ติดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดหรือคงไว้กับกลุ่มกรุงศรีหรือไม่
ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบัญชี เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี วัน เดือน ปีเกิด และสถานที่เกิด และข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชี ยอดเงินในบัญชี

ข้อมูลบันทึกการติดต่อระหว่างคุณกับกลุ่มกรุงศรีเพื่อใช้ประกอบการให้บริการ

ข้อมูลบันทึกการติดต่อระหว่างคุณกับกลุ่มกรุงศรีเพื่อใช้ประกอบการให้บริการ เช่น ข้อมูลบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างคุณกับกลุ่มกรุงศรี บันทึกข้อมูลเสียง บันทึกการใช้โทรศัพท์ (Open Text Fields) ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร่วมจ่าย (Co-Pay) / ความช่วยเหลือทางการเงิน หมายเลขประจำเทอร์มินอล (Terminal ID) ข้อมูลซึ่งอยู่ภายใต้ฟังก์ชัน Litigation Holds หรือกระบวนการ eDiscovery ข้อมูลที่ต้องเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ในการฟ้องร้องดำเนินคดี

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของคุณ เช่น ข้อมูลประวัติอาชญากรรม ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ)
กลุ่มกรุงศรีอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของคุณตามที่ระบุเอาไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน           (2) ในกรณีที่คุณเป็นบุคคลที่สัมพันธ์กัน

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดและตัวอย่าง

ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน

ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อตัว ชื่อกลาง นามสกุล อายุ ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน หมายเลขประจำตัวที่ทางราชการออกให้ (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับรถ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขทะเบียนคนต่างด้าว หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขประจำตัวผู้ประกันตน) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน (เช่น ตำแหน่ง หน้าที่งาน อาชีพ ชื่อตำแหน่ง บริษัทที่คุณทำงานหรือได้รับการว่าจ้าง หรือบริษัทที่คุณถือหุ้น) สัญชาติ ลายมือชื่อ 

ข้อมูลในการติดต่อของคุณผ่านช่องทางต่างๆ

ข้อมูลในการติดต่อของคุณผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่อีเมล เลขประจำตัวบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ หมายเลขประจำตัวการสนทนา (Chat ID) ที่อยู่อาศัย

หากคุณไม่ให้ข้อมูลของคุณแก่กลุ่มกรุงศรี กลุ่มกรุงศรีอาจไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณตามคำขอ หรืออาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่บางประการที่กลุ่มกรุงศรีมีต่อคุณ หรืออาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของกลุ่มกรุงศรีได้


           ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก

หากคุณมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่กลุ่มกรุงศรี คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามประกาศฉบับนี้ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนการขอความยินยอมจากบุคคลนั้น (หากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม) นอกจากนี้ คุณมีหน้าที่ดำเนินการใดๆ เพื่อให้กลุ่มกรุงศรีสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตามที่บริษัทในกลุ่มกรุงศรีที่คุณได้ติดต่อด้วยและให้ข้อมูลเป็นคนกำหนด ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นมีดังต่อไปนี้

                • ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ไปรษณีย์ / ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง

                • เอกสารทางการเงิน เงินเดือน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน (เช่น ตำแหน่ง หน้าที่การงาน อาชีพ บริษัทที่ทำงาน หรือที่บุคคลนั้นได้รับการว่าจ้าง หรือที่บุคคลนั้นถือหุ้น)

                • ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของกลุ่มกรุงศรี ความสัมพันธ์กับนิติบุคคลอื่น (เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น) ข้อมูลของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำรายการต่างๆ ของบัญชีกองทุน ตลอดจนผู้รับโอน ผู้รับประโยชน์ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner) คณะกรรมการบริษัท / กรรมการ / ผู้ถือหุ้น / ผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการใหญ่ บุคคลอื่นใดที่สามารถกำหนดนโยบายหรือมีอำนาจบริหารในองค์กร

                • สถานภาพทางการเมืองและความสัมพันธ์กับคุณ เช่น ญาติที่มีสถานภาพทางการเมือง

                • สมาชิกในครอบครัวของคุณ ผู้ถือบัญชีร่วม คู่สมรส / อดีตคู่สมรส ข้อมูลเกี่ยวกับบุตรของคุณ (เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ หมายเลขบัตรประจำตัวที่หน่วยงานภาครัฐออกให้ ที่อยู่ อีเมล และกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุตร) ญาติสนิท ข้อมูลเจ้าบ้าน

                • ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง / ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม ผู้ถือบัญชีร่วม ข้อมูลเกี่ยวกับพยาน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับโอนสิทธิตามหนังสือมอบอำนาจ

                • บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ ผู้ได้รับมอบอำนาจให้รับรอง / สลักหลัง บุคคลผู้ติดต่อ ผู้ชำระเงินเบี้ยประกัน ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินฝากในบัญชี ผู้ค้ำประกัน บุคคลอ้างอิง ลูกค้าของบุคคลภายนอก

                • ผู้จำนำ / ผู้รับจำนำ ผู้จำนอง / ผู้รับจำนอง ผู้ให้เช่า / ผู้เช่า นายทะเบียนของทรัพย์สินที่คุณใช้เป็นหลักประกัน ลูกหนี้ของคุณ ผู้รับโอน / ผู้รับเงิน ผู้รับชำระหนี้ นายจ้าง

                • ผู้ติดต่อสำหรับการติดตามหนี้ หรือในกรณีที่คุณอาจขอให้กลุ่มกรุงศรีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลของคุณแก่บุคคลภายนอก

                • ในบางกรณี กลุ่มกรุงศรีอาจได้รับหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยผ่านแหล่งข้อมูลอื่น เช่น บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (KSAM) อาจเข้าถึง Single Form บนแพลตฟอร์ม FundConnext โดยบริษัทไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น


ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

ในกรณีที่กลุ่มกรุงศรีทราบอยู่ก่อนแล้วว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มกรุงศรีจะต้องได้รับความยินยอมเป็นผู้เยาว์หรือเป็นบุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย กลุ่มกรุงศรีจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ และจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ หากกลุ่มกรุงศรีไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ แต่มาทราบในภายหลังว่ากลุ่มกรุงศรีได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมและผู้เยาว์ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย) หรือได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) กลุ่มกรุงศรีจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว และอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลดังกล่าว เฉพาะในกรณีที่กลุ่มกรุงศรีสามารถอาศัยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้


คุกกี้

กลุ่มกรุงศรีอาจใช้และเก็บคุกกี้และระบบอื่นในอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของกลุ่มกรุงศรี และเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มกรุงศรี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริษัทในกลุ่มกรุงศรีที่คุณได้ติดต่อด้วย โดยทั่วไป ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการใช้คุกกี้จะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่อาจระบุตัวบุคคลได้ (เช่น ชื่อหรืออีเมลของคุณ) อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มกรุงศรีมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเชื่อมโยงกับคุกกี้หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ กลุ่มกรุงศรีจะถือว่าคุกกี้ดังกล่าวและข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

1.2. การเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ

กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ โดยช่องทางการเก็บรวบรวมอาจมีความแตกต่างกันตามแต่กรณีโดยขึ้นอยู่กับบริษัทในกลุ่มกรุงศรีที่คุณได้ติดต่อด้วย

           (1) ช่องทางการให้บริการ กลุ่มกรุงศรีอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณโดยตรงจากคุณ ไม่ว่าจะผ่านช่องทางแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ (เช่น ผ่านสาขาหรือที่ทำการของกลุ่มกรุงศรี การสัมภาษณ์ ไปรษณีย์ เครื่อง ATM พนักงานเดินเอกสาร) หรือการให้บริการผ่านระบบโทรคมนาคม (เช่น ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล ทางเว็บไซต์) แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น แอปพลิเคชัน LINE และ Facebook) และช่องทางการส่งเสริมการขายและการตลาดอื่นๆ

           (2) ช่องทางอื่นนอกจากการให้บริการ กลุ่มกรุงศรีอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านช่องทางอื่นนอกจากการบริการ เช่น เมื่อคุณติดต่อกับกลุ่มกรุงศรีก่อนการทำธุรกรรม สมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มกรุงศรี ขอเอกสารเสนองาน (Pitch) หรือข้อเสนอต่างๆ จากกลุ่มกรุงศรี เข้าร่วมในการทำธุรกรรมหรือการทำสัญญา (ไม่ว่าจะติดต่อและให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางใด เช่น ผ่านสาขาของกลุ่มกรุงศรี แพลตฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มกรุงศรี บัญชี LINE ที่เป็นทางการของกลุ่มกรุงศรี) หรือข้อมูลที่ได้รับจากห้องเก็บเอกสาร (Data Room) ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม

           (3) จากแหล่งอื่น กลุ่มกรุงศรีอาจได้รับข้อมูลของคุณจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลสาธารณะ และ/หรือบริษัทแม่และบริษัทในเครือของกลุ่มกรุงศรี (เช่น การได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการที่กลุ่มกรุงศรีว่าจ้างให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแทน) พันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี (เช่น บริษัทที่ทำ co-branding ร่วมกัน บริษัทที่เข้าร่วมหรือมุ่งหวังจะเข้าร่วมโครงการกับบริษัทในเครือของกลุ่มกรุงศรีอันเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ บริษัทประกันภัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกันภัย หรือแพลตฟอร์ม FundConnext) บริษัทที่กลุ่มกรุงศรีเข้าไปร่วมลงทุนหรือมีธุรกรรมด้วย หน่วยงานที่กลุ่มกรุงศรีให้บริการ (รวมทั้งเว็บไซต์ ตลอดจนชื่อผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานดังกล่าว) แหล่งข้อมูลของทางการ หน่วยงานของรัฐที่มีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับบุคคล หน่วยงานภาครัฐ (เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมบังคับคดี กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมที่ดิน) ศาล และจากบุคคลภายนอกอื่นใด (เช่น ผู้ที่แนะนำลูกค้า ผู้แทนของคุณ ผู้ค้า หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคุณ)


2. ฐานทางกฎหมายและเหตุในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของคุณ

           2.1. ฐานทางกฎหมายกลุ่มกรุงศรีจะพิจารณากำหนดฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของคุณตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับบริษัทในกลุ่มกรุงศรีที่คุณได้ติดต่อด้วย ทั้งนี้ ฐานทางกฎหมายที่กลุ่มกรุงศรีใช้เป็นหลัก ได้แก่

ฐานทางกฎหมาย รายละเอียด

เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

เพื่อให้กลุ่มกรุงศรีสามารถปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือดำเนินการอันจำเป็นต่อการเข้าทำสัญญากับคุณ และ/หรือเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณตามที่ต้องการภายใต้สัญญาระหว่างคุณกับกลุ่มกรุงศรี (เช่น เพื่อชำระและรับชำระเงิน รวมถึงการชำระเงินและรับเงินโดยใช้บัตรเครดิตที่
กลุ่มกรุงศรีออก เพื่อให้คุณกู้ยืมเงินตามสัญญากู้ยืมเงินที่คุณทำกับ
กลุ่มกรุงศรี ตลอดจนเพื่อช่วยคุณชำระเงินเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย
เป็นต้น) และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

เพื่อให้กลุ่มกรุงศรีสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของกลุ่มกรุงศรี (เช่น การขอหลักฐานเพื่อพิสูจน์ตัวตนของคุณอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของกลุ่มกรุงศรี และการเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลเครดิต) และตามกฎหมายป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA)

เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มกรุงศรีและของบุคคลอื่น
(เช่น เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่ลูกค้าใช้บริการของกลุ่มกรุงศรีและนำไปพัฒนาเป็นบริการใหม่ ปรับปรุงการให้บริการในปัจจุบันของกลุ่มกรุงศรี การตรวจจับและป้องกันการทุจริตฉ้อฉล) บริหารจัดการระบบและการบริการที่ใช้เพื่อการติดตามหนี้และเพื่อการจัดการเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญ

เป็นการจำเป็นต่อชีวิต

เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณ

ความยินยอมของคุณ

เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่กลุ่มกรุงศรีต้องได้รับความยินยอม เช่น เพื่อการส่งเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์

ในกรณีที่กลุ่มกรุงศรีมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และคุณไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว กลุ่มกรุงศรีอาจไม่สามารถให้บริการหรือดำเนินการตามที่คุณร้องขอได้


2.2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ

กลุ่มกรุงศรีได้เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริษัทในกลุ่มกรุงศรีที่คุณได้ติดต่อหรือทำธุรกรรมด้วย ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณได้รับ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี และ/หรือ ข้อพิจารณาอื่นๆ ในแต่ละบริบท

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการใช้ข้อมูลของกลุ่มกรุงศรีในขณะที่ประกาศฉบับนี้ทำขึ้น โดยวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับคุณเท่านั้นที่จะมีผลกับการใช้ข้อมูลของคุณ

           (1) ขั้นตอนการขอใช้บริการ (Pre-Enrollment) และการรับเข้าเป็นลูกค้า (Onboarding)

วัตถุประสงค์ รายละเอียด

การระบุและพิสูจน์ตัวตน

การพิสูจน์ตัวตนและลายมือชื่อ เช่น เมื่อคุณสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มกรุงศรี หรือของบริษัทในเครือ / พันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี หรือเมื่อเข้าทำสัญญาและธุรกรรมกับคุณ การช่วยให้คุณสามารถสมัครใช้และรับผลิตภัณฑ์และบริการ การพิสูจน์ข้อมูลของคุณที่ใช้ในการล็อกอิน การพิสูจน์ตำแหน่งที่คุณอยู่เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบัญชีได้ หรือเพื่อให้คุณสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้โดยใช้ช่องทางที่กำหนดให้ การสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพิสูจน์ตัวตนของคุณเมื่อคุณติดต่อกลุ่มกรุงศรีเพื่อขอรับผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับลูกค้าผ่านช่องทางที่กำหนดให้ (เช่น สาขาของกลุ่มกรุงศรี ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือบัญชีแอปพลิเคชัน LINE
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซต์) การจัดเก็บคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับกระบวนการพิสูจน์ตัวตน และการพิสูจน์ตำแหน่งที่คุณอยู่เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบัญชีได้

การเสนอราคาและการรับเข้าเป็นลูกค้า (Onboarding)

การเสนอเบี้ยประกันให้คุณพิจารณา การจัดเตรียมใบเสนอราคาหรือข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มกรุงศรีที่คุณสนใจ สมัคร หรือขอใช้เพื่อนำส่งให้แก่คุณ การดำเนินกระบวนการเสนอราคา การลงทะเบียน
การดำเนินการเกี่ยวกับใบสมัครเพื่อใช้ในการรับเข้าเป็นลูกค้า การช่วยให้คุณสามารถสมัครและได้รับผลิตภัณฑ์และบริการ

การประเมินความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ การอนุมัติและการปฏิเสธ

 • • การประเมินใบสมัคร คำขอ และความเหมาะสมของคุณในการขอรับผลิตภัณฑ์และบริการ การตรวจสอบประวัติความเป็นมาเบื้องต้นของลูกค้า การตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเต็มรูปแบบสำหรับการขอรับผลิตภัณฑ์และบริการ การประเมินความเสี่ยงและดำเนินกระบวนการเกี่ยวกับการพิจารณาความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประวัติเพื่อใช้ในการเสนอพิจารณา และให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสมัครหรือร้องขอ การตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่กลุ่มกรุงศรีได้รับ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน)
 • • การเสนอกรมธรรม์ประกันภัยหรือเบี้ยประกันที่มีความเหมาะสม การจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย การรับประกันตามระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป
 • • การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต การตรวจสอบ / การจัดทำ Credit Scoring / Model การสร้างแบบจำลองสำหรับการประเมินเครดิตเพื่อใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของคุณ การตรวจสอบสถานะเครดิตของคุณ การประเมินค่าสินทรัพย์หลักประกันโดยการเข้าเยี่ยมพื้นที่หรือการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินทรัพย์และการยึดทรัพย์
 • • การประเมินค่าหลักประกันสำหรับเงินกู้ยืมที่มีการจำนองเป็นหลักประกัน การอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอใช้บริการของคุณ
  การอนุมัติหลักประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ การติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณขอหรือสมัคร (เช่น ในกรณีที่คุณติดต่อสอบถามว่าคำขอรับบริการของคุณนั้นได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธ)
 • • การอนุญาตให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบและรับรองยานพาหนะ และเพื่อการตรวจสอบสถานะยานพาหนะและการโอนกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะให้แก่กลุ่มกรุงศรีซึ่งเป็นขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อในกรณีที่เป็นการบริการรีไฟแนนซ์รถยนต์ การจดทะเบียนยานพาหนะกับกรมการขนส่งทางบก (ใบคู่มือจดทะเบียน)

การตรวจสอบข้อมูล

 • • การดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกค้าและการตรวจสอบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอื่นๆ การตรวจสอบตัวตนและสถานะของลูกค้า การตรวจสอบข้อมูลหรือการตรวจสอบความเป็นมาในลักษณะอื่นใด หรือการระบุหาความเสี่ยงเกี่ยวกับคุณ และ/หรือ ลูกค้า เช่น การทำความรู้จักลูกค้า หรือ Know Your Customer (KYC) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence)  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การตรวจสอบการทำรายการระหว่างกัน การตรวจสอบเกี่ยวกับ FATCA การตรวจสอบข้อมูลที่คุณให้กับกลุ่มกรุงศรีโดยเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล Blacklist การคัดกรองโดยเปรียบเทียบข้อมูลจากฐานข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย และ/หรือ บัญชี Sanction ตามที่กฎหมายกำหนด และบัญชีรายชื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการพิสูจน์ทราบ การปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบเกี่ยวกับ Sanction
  การตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับนักการเมือง
  การทำธุรกรรมทางการเงินและการบริการเกี่ยวกับการชำระเงิน รวมทั้งการตรวจสอบการทำธุรกรรม
 • • การตรวจสอบและยืนยันเอกสารที่คุณจัดส่งให้ รวมทั้งความเหมาะสมและคุณสมบัติในการได้รับผลิตภัณฑ์และบริการ การตรวจสอบความเหมาะสมของคุณในการสมัครเพื่อรับผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มกรุงศรี เช่น การเปิดบัญชี คำขอสินเชื่อ การตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ การตรวจสอบใบคู่มือจดทะเบียนก่อนที่จะเบิกจ่ายสินเชื่อ
 • • การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการตรวจสอบลูกค้าทั้งระหว่างที่พิจารณารับเข้าเป็นลูกค้าและการตรวจสอบลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • • การตรวจสอบการรายงานทางด้านภาษีอากร / การรายงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 • • การตรวจสอบข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าของกลุ่มกรุงศรีให้เป็นปัจจุบัน
 • • การตรวจสอบความถูกต้องและการยกเลิก การตรวจสอบเอกสารของคุณเพื่อใช้ในการเปิดบัญชี หรือการจัดให้มีผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่น กองทุนส่วนบุคคล)

การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง

 • • การประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากข้อมูลประวัติและข้อมูลของคุณตามที่ได้รับเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการรับผลิตภัณฑ์และบริการ การประเมินคำขอหรือความเหมาะสมของคุณในการรับผลิตภัณฑ์และบริการ การประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
 • • การจัดประเภทความเสี่ยงของคุณโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (เช่น บัญชีรายชื่อ Sanction List ประวัติเกี่ยวกับการล้มละลาย)
 • • การบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกสำหรับความเสี่ยงภายในกลุ่ม (Intragroup) ในแง่ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงเกี่ยวกับเครดิต ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการ ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่อง และความเสี่ยงเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ตลอดจนความเสี่ยงในการปฏิบัติการและความเสี่ยงด้านกฎหมาย เพื่อให้สามารถตรวจหา จำกัด และติดตามตรวจสอบความเสี่ยงดังกล่าวได้
 • • การบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบของ Japanese Financial Service Agency (JFSA) ซึ่งใช้กำกับบริษัทแม่ในต่างประเทศ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า

การตรวจสอบและพิสูจน์ตัวตนของคุณและสถานะของพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า การตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า (Business Partner Due Diligence / Partner Due Diligence)) และ/หรือ การตรวจสอบประวัติในลักษณะอื่นใด หรือการระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับคุณและพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลสาธารณะจากหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย และ/หรือ จาก Sanction List ของทางการ) การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของคุณ พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และบุคลากรในการทำงานให้กับกลุ่มกรุงศรีการขอใบเสนอราคาหรือให้เข้าร่วมประกวดราคา การตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่กลุ่มกรุงศรีได้รับ (เช่น หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน) การลงทะเบียน การเจรจาต่อรอง และการทำสัญญาและธุรกรรมกับคุณ และ/หรือ กับพันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือคู่ค้า

           (2) การให้และการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ

วัตถุประสงค์ รายละเอียด

การให้และการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ

การให้และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • • การติดต่อสื่อสารเพื่อให้บริการแก่คุณ การให้ข้อมูลหรือบริการตาม
  ข้อซักถามของลูกค้า (เช่น การลงนามในสัญญากับคุณ การอนุมัติข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อและแจ้งให้คุณทราบรายละเอียดสินเชื่อและเงื่อนไขการชำระคืนสินเชื่อ การติดตามสัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง / เช่าซื้อ การเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัย (เช่น การประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance) ประกันภัยคุ้มครองการชำระเงิน (Payment Protection Insurance: PPI)) การขอเอกสารเพิ่มเติม การต่ออายุกรมธรรม์ และภาษีสำหรับการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงิน ใบเสร็จรับเงิน การแจ้งผลการสมัครใช้บริการ) การเริ่มให้บริการ (เช่น การแจ้งเตือนคุณเมื่อมีการเปิดบัญชีและเริ่มใช้งานบัญชีของคุณ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปิดใช้งานบัญชี การให้ความช่วยเหลือและให้บริการแก่ลูกค้า การติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณขอรับ (เช่น การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับช่องทางการชำระเงิน) การติดต่อทาง SMS การดำเนินการตามคำขอเมื่อคุณสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทในเครือของกลุ่มกรุงศรี บริษัทในเครือของ MUFG Bank, Ltd. และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
 • • การออกหรือส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง การออกและส่งมอบบัญชี บัตร เช็ค หนังสือรับรอง และเอกสารต้อนรับลูกค้าใหม่ หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด รวมถึงการแจ้งลูกค้าให้ทราบถึงวันที่สัญญาประกันภัยมีผลบังคับใช้ และ/หรือ ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการประกันภัย การจัดพิมพ์และส่ง / นำส่งเอกสาร (เช่น สัญญา จดหมายต้อนรับลูกค้า หนังสือแจ้งเตือนจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด แบบฟอร์มการชำระเงิน ใบเสร็จรับเงิน เครื่องหมายภาษีรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใด) การออกและส่งหนังสือหรือเอกสารต่างๆ และ/หรือ เอกสาร / หนังสือที่เกี่ยวกับการลงทุน (เช่น หนังสือรับรองลูกค้า หนังสือแจ้งผลการทำแบบทดสอบความเหมาะสม หนังสือแจ้งเกี่ยวกับการทำธุรกรรม จดหมายรับรอง จดหมายยืนยัน สัญญา และรายงานต่างๆ) การติดตามการนำส่งทางไปรษณีย์ การให้ความช่วยเหลือและการแก้ปัญหาด้านเทคนิค การทำหน้าที่ของส่วนงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (เช่น การออกสัญญา การเบิกจ่ายสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ)
 • • การดำเนินการเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น เช่าแบบลีสซิ่ง / เช่าซื้อ สินเชื่อรถ การตรวจสอบและประเมินค่ายานพาหนะและมูลค่ายานพาหนะ การดำเนินกระบวนการ Top Up การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะ การดำเนินการตรวจสอบและรับรองยานพาหนะของกรมการขนส่งทางบก การคืนเอกสารทะเบียนยานพาหนะเมื่อสิ้นสุดสัญญา
 • การดำเนินการเกี่ยวกับกองทุน การจัดให้มีการลงทะเบียนและการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งกรณีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ การแจ้งเตือนไปยังคุณเมื่อมีการเปิดบัญชีและเริ่มการใช้งานบัญชีของคุณ การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของกลุ่มกรุงศรี ตลอดจนการทำธุรกรรมตามที่มีการร้องขอให้ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน และโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นใด การทำตามคำขอรับผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การให้บริการของกองทุนรวม การลงทะเบียนบัญชีออนไลน์ / บนโทรศัพท์มือถือ คำขอหักบัญชี การให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนบริการเดบิต / เครดิตบัญชีโดยตรง การแนะนำกองทุน การจัดอันดับความเสี่ยง การแจ้งเตือน และการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงของกองทุนรวม การบริหารจัดการความสัมพันธ์และการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการเสนอข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน การสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบริการต่างๆ การแจ้งให้คุณทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรม (เช่น การจัดตั้งกองทุนแล้วเสร็จ การนำเงินเข้ากองทุน การไถ่ถอน การเลิก) รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของผลการดำเนินงานของกองทุนและสภาวะตลาดเป็นรายเดือน / รายไตรมาส / รายปี หรือเมื่อคุณร้องขอ การจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีตามที่ข้อบังคับของกองทุน  กฎหมายและหรือกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้กำหนด การจัดให้มีการสัมมนาและ การฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการด้านกองทุน การประสานงานกับบุคคลภายนอก (เช่น ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม (Trustee) ผู้จัดการกองทุนย่อย (Sub-Manager)) การให้บริการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มกรุงศรี (เช่น การบริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การแก้ไขเพิ่มเติมและคงสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำขอของคุณ และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้) การรักษาชื่อผู้ใช้งานของคุณและตรวจสอบผลประเมินความเสี่ยงของคุณโดยใช้แบบทดสอบความเหมาะสม การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนย่อย (Sub-Manager) ให้ปฏิบัติงานในต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม (Trustee) เพื่อให้การสนับสนุนกลุ่มกรุงศรีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ การดำเนินการเกี่ยวกับเช็คที่ถึงกำหนดเรียกเก็บ การดำเนินการเลิกกองทุน การปิดบัญชี การอำนวยความสะดวกให้แก่คุณกรณีที่คุณขอรับผลิตภัณฑ์และบริการจากบุคคลภายนอก การให้การสนับสนุนและการทำกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว
 • • การดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ การให้บริการวางแผน/ที่ปรึกษาทางการเงิน บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การรับประกัน / การไม่รับประกัน การจำหน่ายหลักทรัพย์ ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่ปรึกษาการลงทุน การให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ การค้าตราสารอนุพันธ์ นายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ การให้คำปรึกษาด้านตราสารอนุพันธ์  และการจัดการกองทุนตราสารอนุพันธ์  การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนและป้องกันความเสี่ยง (รวมถึงผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก) การทำวิจัย การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น ด้านวงเงินลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
 • • การดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเครดิต บัตรสินเชื่อส่วนบุคคล  การพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดวงเงินเครดิตทั้งที่เป็นการชั่วคราวหรือถาวร การปรับระดับ (อัพเกรดหรือดาวน์เกรด) บัตรเครดิต การทบทวนวงเงิน และการเสนอเปลี่ยนหน้าบัตรใหม่
 • • การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับรางวัล การให้บริการแลกแต้ม คะแนนสะสม หรือรางวัล โดยในบางกรณีจะพิจารณาจากบริการทางการเงิน สถานะลูกค้า บัตรบางประเภท หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสมัครใช้ การออกและการประกาศรางวัลผ่านสื่อต่างๆ หรือผ่านแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์
 • • การดำเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุผลิตภัณฑ์และบริการ การเสนอ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการต่ออายุผลิตภัณฑ์และบริการ การต่ออายุบัตร การรักษาบัญชีเงินกู้
 • • การดำเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย การบริการรักษากรมธรรม์ประกันภัย การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยฉบับปัจจุบัน การพิจารณารับประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย การดำเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย หรือการต่ออายุการรับประกัน การเริ่มมีผลของการรับประกันที่ได้ต่ออายุ การดำเนินการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย การช่วยจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • • การดำเนินการเกี่ยวกับการปิดสัญญาหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์
  การดำเนินการเกี่ยวกับการปิดสัญญา การปิดบัญชีเงินฝาก การไถ่ถอนทรัพย์จำนอง รวมทั้งการโอนกรรมสิทธิ์เหนือทรัพย์หลักประกัน
  การเสนอราคาให้แก่ลูกค้า การปิดบัญชีของคุณ และการดำเนินการอื่นใดเพื่อบอกเลิกการให้บริการแก่คุณ
 • • การดำเนินการอื่นที่จำเป็นต่อการให้บริการ เช่น การอำนวยความสะดวกในการยื่นใบสมัครเพื่อทำสัญญาประกันภัยและใช้บริการของ
  กลุ่มกรุงศรี

การประมวลข้อมูลการทำธุรกรรมและ/หรือ การชำระเงิน

 • • การโอนเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด (รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการโอนเงินหรือผลประโยชน์ดังกล่าว) การนำส่งเงิน การบริหารจัดการและจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าภาษีอากร และดอกเบี้ยสำหรับบัญชี การคำนวณและโอนดอกเบี้ยและเงินปันผล (รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการโอนดังกล่าว)
 • • การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ประกอบการและบริษัทบัตรเครดิตเพื่อให้อนุมัติและหักบัญชี การดำเนินการเพื่อหักบัญชีอัตโนมัติ การหักบัญชีเช็คล่วงหน้า
 • • การปฏิบัติตามคำขอและคำสั่งของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินและบริการเกี่ยวกับ
  การชำระเงิน การชำระเงินตามงวด รวมทั้งกระบวนการต่างๆ
  ในการชำระเบี้ยประกัน การให้บาร์โค้ดแก่ลูกค้าสำหรับการชำระเงินค่าบริการ ค่าอากรแสตมป์ การตรวจสอบธุรกรรมการชำระเงิน
  การยืนยันการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น บริการเกี่ยวกับการชำระเงินที่เกิดขึ้นตามรอบ
 • • การเรียกเก็บเงิน (เช่น เรียกเก็บตามเช็ค) การปรับโครงสร้างหรือกระทบยอดบัญชี (เช่น การปรับโครงสร้างหนี้)
 • • การดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการบันทึกรายการทางการเงิน
  การหักเบี้ยประกันจากวงเงินไฟแนนซ์ยานพาหนะ การยกเลิกรายการชำระเงิน การคืนเงินในกรณีที่กลุ่มกรุงศรีปฏิเสธที่จะให้บริการแก่คุณ การสอบสวนการชำระเงินที่ไม่ทราบที่มา
 • • การออกและนำส่งใบกำกับภาษี ใบเรียกเก็บเงิน ใบเสร็จรับเงิน
  ใบแสดงข้อมูลรายการเดินบัญชี
 • • การเครดิตบัญชีของคุณ การทำเครดิตบาลานซ์ การพิจารณาคำขอชำระหนี้บัตรเครดิตของคุณด้วยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก (Direct debit) การระงับหรือยกเลิกการระงับบัญชี การทำให้บัตรเครดิตสามารถกลับมาใช้งานได้
 • • การทำการยกเลิก การยืนยัน การเก็บรวบรวม การรับ และการประมวลผลการชำระเงินเบี้ยประกันภัย
 • • การประมวลผลและส่งต่อข้อเรียกร้องหรือคำขอของคุณหากคุณเป็นลูกค้าของบริษัทในเครือของกลุ่มกรุงศรี  หรือเป็นลูกค้าของพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี  หรือสนใจผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าว (เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันภัยกองทุนรวม หุ้นกู้และตราสารหนี้) การโอนเงิน
 • • การจัดสรรเงินทุน การทำธุรกรรม (เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับการจองซื้อและการลงทุน การไถ่ถอน และการทำคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล และเงินตอบแทนอื่นๆ)

การติดตามหนี้

 • • การแจ้งให้คุณทราบวันครบกำหนดชำระหนี้ ยอดเงินค้างชำระ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม การติดตามหนี้และการบังคับใช้สิทธิตามสัญญา การทวงถามให้ชำระเงิน การติดตามหนี้ที่ค้างชำระหรือเลยกำหนดชำระ การเข้าพื้นที่เพื่อเรียกเก็บหนี้ การดำเนินการกับบัญชีของคุณให้เหมาะสมกับกรณีต่างๆ (เช่น การปรับโครงสร้างหนี้) การสืบทรัพย์และยึดทรัพย์ การกลับเข้าครอบครองทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่ได้เช่าแบบลีสซิ่ง / เช่าซื้อ หรือทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน การขายหนี้ของลูกค้าและการโอนประวัติของลูกค้าให้แก่ผู้ซื้อหนี้ การเรียกคืนเงิน
 • • การดำเนินกระบวนการขายทอดตลาด (เช่น การแจ้งให้คุณทราบรายละเอียดการประมูล (เช่น วัน เวลา สถานที่ และบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ดำเนินการขายทอดตลาด)) รวมถึงเพื่อติดตามทรัพย์สินที่คุณเช่าแบบลีสซิ่ง / เช่าซื้อจากกลุ่มกรุงศรีตามการให้บริการสินเชื่อ เพื่อยึดคืน การติดต่อคุณเพื่อไถ่ถอนทรัพย์สินที่กลุ่มกรุงศรียึดคืน การจัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่กลุ่มกรุงศรียึดคืน การติดต่อคุณเพื่อโอกาสในการเข้าร่วมการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่กลุ่มกรุงศรียึดคืน การเบิก / โอนเงินส่วนที่เกินมูลค่าทรัพย์สินขายทอดตลาด หรือการเรียกเก็บ / เก็บหนี้ที่ค้างชำระ
 • • การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีของคุณตามความเหมาะสม การติดต่อคุณเพื่อติดตามหนี้ การบริหารจัดการ / หักลบเงินค่าจูงใจต่างๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของคุณ

การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและการเก็บรักษาข้อมูล

 • • การกรอกข้อมูลของคุณ เก็บรวบรวม บันทึก การบริหารจัดการฐานข้อมูลของลูกค้า รวมทั้งบันทึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการให้บริการของกลุ่มกรุงศรี การปรับปรุงข้อมูลประวัติ / ข้อมูลของลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสมบูรณ์ การทำสำเนา หรือทำซ้ำเอกสารเกี่ยวกับแหล่งรายได้ การบันทึกรายการทางธุรกิจและ
  การดำเนินงาน บริหารจัดการ และดูแลรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี
 • • การดำเนินการอื่นใดเพื่อรักษาข้อมูล ซึ่งรวมถึงการยับยั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลบางส่วนของคุณ รวมถึงการเก็บรักษาสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่อาจมีการกล่าวอ้างถึงคุณ

การบริการดูแลลูกค้า

 • • การโทรศัพท์เพื่อต้อนรับลูกค้า การรับเรื่องร้องเรียน การตอบข้อซักถามและการดำเนินการตามคำขอของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มกรุงศรี การรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น การสอบสวนประเด็นปัญหาของคุณและเสนอแนวทางแก้ปัญหา
 • • การดูแลบัญชี การวางแผน การดำเนินการ การบริหารจัดการความสัมพันธ์ (ตามสัญญา) กับคุณ
 • • การให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับบัตรที่สูญหาย เสียหาย หรือถูกขโมย หรือบัตรที่ลูกค้าไม่ได้รับ การระงับและยกเลิกบัตร การเปลี่ยนบัตรทดแทน การพิจารณาคำขอของคุณในการยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • • การจัดส่งของขวัญหรือของรางวัล และการทำกิจกรรมอื่นใด
  ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า

การโฆษณา การทำการตลาด การแจ้งข่าวสาร การประกาศ และการแจ้งข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

 • • การแจ้งข่าวสารของกลุ่มกรุงศรีให้คุณทราบ การประกาศ และการส่งข้อมูลรูปแบบอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มกรุงศรี ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์และบริการในปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ และ/หรือ ของบริษัทในเครือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลอื่นใดที่กลุ่มกรุงศรีมีความสัมพันธ์ด้วย (เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาข้อนี้ให้เรียกรวมกันว่า “ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกรุงศรี”) การติดต่อหรือดำเนินการใดๆ เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกรุงศรี ซึ่งกลุ่มกรุงศรีเชื่อว่าคุณหรือองค์กรที่คุณทำงานให้นั้นจะสนใจ ทั้งนี้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อที่เหมาะสม (เช่น ไปรษณีย์ อีเมล ข้อความในโทรศัพท์ โทรศัพท์)
 • • การให้สิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกรุงศรี การผลิตและนำเสนอโฆษณาออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกรุงศรีโดยใช้ช่องทางต่างๆ (รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการสนทนาและส่งข้อความต่างๆ เช่น Facebook, Google, Line และ Instragram เป็นต้น) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกรุงศรี (Target Advertising) หรือโปรแกรมส่งเสริมการขายที่ตรงกับความสนใจของลูกค้ากลุ่มกรุงศรี  
 • • การสำรวจวิเคราะห์และวิจัยด้านการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและการแบ่งกลุ่มลูกค้า  การวิเคราะห์และค้นหากลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (Lookalike) การทำโครงการเสริมสร้างความภักดีของลูกค้า โปรแกรมการแนะนำลูกค้า และ/หรือ แผนงานและแคมเปญอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน รวมถึงแผนงานและแคมเปญด้านการตลาดและการขายอื่นใด การประกาศรางวัล การให้รางวัล และ/หรือการจับรางวัล การประเมินหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำการตลาดและแคมเปญต่างๆ การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการให้ลูกค้าเข้ามีส่วนร่วม การวางแผนการส่งเสริมการขาย การจัดงาน การประชุม สัมมนา และการเยี่ยมชมกลุ่มกรุงศรี

           (3) การปรับปรุงคุณภาพการบริการ

วัตถุประสงค์ รายละเอียด

การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการให้บริการ

การจัดทำและเผยแพร่รายงาน (ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มกรุงศรี (ได้แก่ รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ผลการให้บริการ ยอดขาย ผลการติดต่อกับลูกค้า การหักบัญชีสำหรับผู้ประกอบการและบริษัทเครือข่ายบัตร การประเมินมูลค่าหลักประกัน การชำระเงินสำหรับผู้ประกอบการและบริษัทเครือข่ายบัตร การประเมินหลักประกัน) การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ต่างๆ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่มีอำนาจ รายงานการวิเคราะห์ต่างๆ (เช่น การวิเคราะห์ลูกค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีเพื่อเริ่มจัดรายการส่งเสริมการขาย) และการรายงานประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ การพัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ของกลุ่มกรุงศรี และของพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการกับกลุ่มกรุงศรี การพัฒนาวิธีการให้บริการในรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณและเพื่อให้ธุรกิจของกลุ่มกรุงศรีเติบโต รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำการตลาดและการเสนอขายบริการของกลุ่มกรุงศรี การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงระบบ (เช่น พัฒนาแบบจำลองในการแบ่งประเภทกลุ่มลูกค้าเพื่อให้สามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น) การสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของลูกค้า หรือบุคคลอื่นใดที่กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ผู้ตอบแบบสอบถาม) การสำรวจผลการทำงานของพนักงานกลุ่มกรุงศรี การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ การให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของคุณในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด (เช่น แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์) การรับรู้ว่าคุณเข้าใช้งานโดยใช้เบราว์เซอร์และเครื่องมือต่างๆ การติดตามและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในการให้บริการ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 • • การวิเคราะห์การใช้บริการออนไลน์ของกลุ่มกรุงศรี การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ว่าช่องทางออนไลน์ใดของกลุ่มกรุงศรี (เช่น แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์) ที่คุณเข้าเยี่ยมชม และด้านใดของช่องทางออนไลน์ที่คุณเห็นว่าเป็นประโยชน์มากที่สุด การตรวจสอบจำนวนผู้เข้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์ของกลุ่มกรุงศรี การประเมินจุดเชื่อมต่อ (Interface) และประสบการณ์ของผู้ใช้งาน การทดสอบคุณลักษณะต่างๆ หรือฟังก์ชันการใช้งาน การระบุแหล่งที่มาของข้อมูลของคุณ
 • • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์การอนุมัติสินเชื่อในอนาคต การสอบทานสินเชื่อของลูกค้า การตรวจสอบแนวโน้มการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ การทบทวนการประเมินมูลค่า (สำหรับหลักประกัน)
 • • การระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาข้อมูลเชิงคุณภาพ

การใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของกลุ่มกรุงศรี

การดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม รวมทั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับความต้องการของคุณ ปรับปรุงโครงร่าง (Layout) และเนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของกลุ่มกรุงศรี ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงระบบต่างๆ ของกลุ่มกรุงศรีและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่คุณ


           (4) การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันการทุจริตฉ้อฉล และการปฏิบัติตามกฎหมาย และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

วัตถุประสงค์ รายละเอียด

การตรวจจับ การป้องกันการทุจริต และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การค้นหา ตรวจจับ ป้องกันความเสี่ยง และแก้ปัญหาการทุจริต การฉ้อฉล การหลอกลวง รวมถึงธุรกรรมและแอปพลิเคชันที่มีลักษณะเป็นการทุจริต การระบุปัญหา การติดตามตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการควบคุมการบันทึกรายการ (Logs) ในการทำกิจกรรมบนเครือข่าย การดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันกิจกรรมที่จงใจให้เกิดความเสียหายกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาข้อมูลในกรณีที่สามารถดำเนินการได้  การตรวจหาเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย การสืบสวนเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัย ทรัพย์สิน และสิทธิอื่นใดของบุคคล

การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • • การติดตามตรวจสอบระบบ เครื่องมือ และอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัย การทดสอบการเข้าถึงและการบำรุงรักษาระบบ การแก้ไขจุดบกพร่อง (Debugging) และข้อผิดพลาด การวิเคราะห์การใช้บริการออนไลน์ของกลุ่มกรุงศรี  การดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาข้อมูล และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มกรุงศรี  การพัฒนาและบริหารจัดการระบบ การให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา (Helpdesk)
 • • การปฏิบัติตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างและรักษารหัสและชื่อผู้ใช้งานสำหรับคุณ การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบต่างๆ ที่กลุ่มกรุงศรีมีสิทธิเข้าถึง การลบบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว การใช้ระบบควบคุมทางธุรกิจเพื่อให้กลุ่มกรุงศรีสามารถประกอบธุรกิจได้ การระบุและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มกรุงศรี การรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบของกลุ่มกรุงศรี

การปฏิบัติตามกฎหมายและการระงับข้อพิพาท

การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ (รวมถึงกฎหมายอนุบัญญัติต่างๆ แนวปฏิบัติตามกฎหมายหรือของหน่วยงานกำกับดูแล จรรยาบรรณ คำสั่ง ความเห็น การตีความ ตลอดจนนโยบายภายในของกลุ่มกรุงศรีและของบริษัทในเครือ) การฟ้องคดี การต่อสู้คดี การเข้าร่วมเป็นคู่ความ กระบวนพิจารณาทางกฎหมาย หรือการดำเนินการอย่างอื่นใดเพื่อต่อสู้ในคดีแพ่ง คดีอาญา การดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือกรณีที่มีหมายเรียกพยาน กระบวนการทางกฎหมาย กระบวนการบังคับคดี ข้อกำหนดด้านการกำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การใช้สิทธิตามกฎหมายของกลุ่มกรุงศรี หรือการยกข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงการติดตามหนี้และการเรียกให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ การสืบสวนและการมีความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นใดกับหน่วยงานภาครัฐ หรือปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่นอกประเทศไทย และ/หรือ การให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อกลุ่มกรุงศรีมีเหตุผลอันสมควรให้เชื่อว่ากลุ่มกรุงศรีมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องกระทำเช่นนั้น และเมื่อกลุ่มกรุงศรีจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย การแก้ไขข้อร้องเรียนรวมทั้งข้อพิพาท การปฏิบัติตามเกณฑ์การกำกับดูแล การระงับข้อพิพาท การวางทรัพย์ของคุณแทนการชำระหนี้ที่กรมบังคับคดี


           (5) การบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี

วัตถุประสงค์ รายละเอียด

การบริหารจัดการธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการวาง
กลยุทธ์และการวางแผนสำหรับองค์กรในการประกอบธุรกิจและในด้านการเงินของกลุ่มกรุงศรี  การเพิ่มและทดสอบระบบ / กระบวนการต่างๆ การบริหารจัดการงานธุรการภายในกลุ่มกรุงศรี การติดตามและการอ้างอิง (เช่น เมื่อกลุ่มกรุงศรีได้รับคำขอจากคุณ) การจัดเก็บ (เช่น การสำรองข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลแยกต่างหาก) การปฏิบัติตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความต่อเนื่องของระบบและการดำเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่กลุ่มกรุงศรีเป็นคู่สัญญา (เช่น สัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี  ผู้ให้บริการแก่กลุ่มกรุงศรี หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ) สัญญาที่กลุ่มกรุงศรีกระทำการเป็นนายหน้าหรือตัวแทน การบริหารและควบคุมป้องกันความเสี่ยง  การกำกับดูแลกิจการ การบริหารด้านการเงิน การบัญชี และภาษี ตลอดจนการตรวจสอบ การบริหารจัดการทางธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการภายใน และแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่ดี

การทำธุรกรรมขององค์กร

เมื่อมีการขาย โอน ควบรวม ปรับโครงสร้าง หรือการดำเนินการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกับที่ระบุไว้ข้างต้น กลุ่มกรุงศรีต้องเปิดเผยและโอนข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายตามข้อกำหนดในการทำธุรกรรมดังกล่าว

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ และการสื่อสารเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

(วัตถุประสงค์ข้อนี้ใช้ในกรณีที่กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณในฐานะบุคคลที่สัมพันธ์กันของพันธมิตรทางธุรกิจ)

 • • การซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี (เช่น การสร้างและส่งคำสั่งซื้อให้แก่คุณหรือแก่พันธมิตรทางธุรกิจ) การติดต่อคุณเมื่อคุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจขายผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่กลุ่มกรุงศรี การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงิน การวางแผน การดำเนินการ การบริหารจัดการความสัมพันธ์ (ตามสัญญา) กับคุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจ การควบคุมดูแลการปฏิบัติตามสัญญาและนโยบายของกลุ่มกรุงศรีของคุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในกลุ่มกรุงศรีรวมทั้งข้อกำหนดของบริษัทในเครือของกลุ่มกรุงศรี (รวมทั้งการสืบสวนและดำเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือนโยบายดังกล่าว)
 • • การจัดสรรเงินทุน การทำธุรกรรม (เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับการจองซื้อและการลงทุนในธุรกิจของคุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจ )
 • • การสื่อสารกับคุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (เช่น การสื่อสารกับพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับโครงการของกลุ่มกรุงศรี หรือโครงการของพันธมิตรทางธุรกิจ) หรือเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ (เช่น ตอบข้อซักถามหรือคำขอ แจ้งข่าวรวมทั้งสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งคุณอาจสนใจ) การให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่คุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจขณะเข้าร่วมโครงการกับกลุ่มกรุงศรี ซึ่งรวมถึงการจัดงาน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
 • • การกรอกข้อมูลของคุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจ เก็บรวบรวม บันทึก การบริหารจัดการฐานข้อมูลของคุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจ  รวมทั้งบันทึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการให้บริการของกลุ่มกรุงศรี การปรับปรุงข้อมูลประวัติ / ข้อมูลของคุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสมบูรณ์ การทำสำเนา หรือทำซ้ำเอกสารเกี่ยวกับแหล่งรายได้ การบันทึกรายการทางธุรกิจและการดำเนินงาน บริหารจัดการ และดูแลรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี
 • • การดำเนินการเกี่ยวกับการปิดสัญญา และ/หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อสิ้นสุดความสัมพันธ์กับคุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

           (6) ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มกรุงศรี

วัตถุประสงค์ รายละเอียด

การบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มกรุงศรี

การพิสูจน์ตัวตนและลายมือชื่อ เช่น เมื่อคุณติดต่อทำธุรกรรม ใช้สิทธิตามกฎหมายในฐานะผู้ถือหุ้นกับบริษัทในกลุ่มกรุงศรีที่คุณเป็นผู้ถือหุ้น หรือกระทำการใดๆ ในนามของผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียง การงดออกเสียง การออก / โอนใบหุ้น การซื้อ / จำหน่ายหุ้น ทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


2.3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

กลุ่มกรุงศรีอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเฉพาะเมื่อกลุ่มกรุงศรีได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณเท่านั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ตลอดจนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ หรือในกรณีอื่นใดที่กฎหมายกำหนดและได้อนุญาตไว้ ในกรณีที่กลุ่มกรุงศรีต้องได้รับความยินยอมจากคุณ กลุ่มกรุงศรีจะขอความยินยอมจากคุณโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งกลุ่มกรุงศรีจะเก็บรวบรวมจากคุณนั้น จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อพิจารณาว่าบริษัทในกลุ่มกรุงศรีที่คุณได้ติดต่อด้วย

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน รายละเอียด
บันทึกประวัติอาชญากรรม

การเก็บรวบรวมและใช้บันทึกประวัติอาชญากรรมของคุณเพื่อค้นหาและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและการทุจริตฉ้อฉล การดำเนินคดีเมื่อมีเหตุดังกล่าว รวมถึงในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้

ข้อมูลชีวภาพ กลุ่มกรุงศรีต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลชีวภาพของคุณ (เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ) เพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้าในกระบวนการพิจารณาเพื่อออกบัตรเครดิต เพื่ออนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล และ/หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อ ลิสซิ่ง และสัญญาเงินกู้ เพื่อยืนยันตัวตน สมัครใช้ เข้าถึง และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มกรุงศรี (เช่น การเปิดหรือเข้าถึงบัญชีโดยใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ การเปิดบัญชีผ่านสาขา) นอกจากนี้ กลุ่มกรุงศรีอาจเก็บข้อมูลเสียงของคุณ เพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้าในการแก้ปัญหาที่คุณแจ้ง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเสียงของคุณให้กับผู้ให้บริการด้านการรับรู้เสียงเพื่อปรับและวิเคราะห์ข้อมูลเสียงของคุณ
ข้อมูลศาสนา โดยทั่วไป การเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณนั้น กลุ่มกรุงศรีจะไม่ขอข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาจากคุณ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ กลุ่มกรุงศรีอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาจากคุณโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ (เช่น เมื่อกลุ่มกรุงศรีสแกนบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำสัญญา / การสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือเพื่อตรวจสอบตัวตนของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท) ในกรณีเช่นว่านี้ กลุ่มกรุงศรีจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้
ข้อมูลความพิการ หากคุณมีความพิการ กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความพิการของคุณ รวมทั้งลายพิมพ์นิ้วมือของคุณเพื่อจัดทำสัญญาระหว่างคุณกับกลุ่มกรุงศรี (เช่น หากคุณมีความพิการและไม่สามารถลงลายมือชื่อในสัญญากับกลุ่มกรุงศรีได้ กลุ่มกรุงศรีจะขอให้คุณใช้ลายพิมพ์นิ้วมือแทน) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ  คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น กรณีขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนประเภทลดหย่อนภาษีก่อนครบกำหนดหรือผิดเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษี จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความทุพพลภาพเพื่อได้รับการยกเว้นภาษี ณ ที่จ่าย)
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนในกรณีของลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ในกรณีที่คุณเป็นลูกค้าซึ่งกลุ่มกรุงศรีเห็นว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและให้บริการเป็นพิเศษ เช่น มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น มีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ หรือมีลักษณะบกพร่องประการอื่นใด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มกรุงศรีจำเป็นที่จะต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ) เพื่อจัดกลุ่มและวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับประเภทของกลุ่มลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลและผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเป็นธรรม


3. บุคคลที่กลุ่มกรุงศรีเปิดเผยข้อมูลของคุณ

กลุ่มกรุงศรีอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับกลุ่มกรุงศรี บริษัทในกลุ่มกรุงศรีที่คุณได้ติดต่อด้วย ตลอดจนลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณได้รับจากกลุ่มกรุงศรี

ประเภทผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด

บริษัทในเครือ

กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้บริษัทอื่นในกลุ่มกรุงศรี บริษัทในเครือของกลุ่มกรุงศรี และบริษัทอื่นใดภายใต้กลุ่มกรุงศรี และให้หมายรวมถึง MUFG Bank, Ltd. และบริษัทในกลุ่มของ MUFG ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และ
สหราชอาณาจักร
นอกจากนี้ กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณในระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง หรือนำไปประมวลผลที่ศูนย์กลางในการประมวลผลข้อมูลภายในกลุ่มกรุงศรี บริษัทในเครือของกลุ่มกรุงศรี และบริษัทอื่นใดภายใต้กลุ่มกรุงศรี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ผู้ให้บริการ

กลุ่มกรุงศรีอาจว่าจ้างบริษัทอื่นให้เป็นผู้ให้บริการแทนกลุ่มกรุงศรี และสนับสนุนการประกอบธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี (เช่น ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทน ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ) โดยกลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการเหล่านี้ หรือผู้ให้บริการดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณแทนกลุ่มกรุงศรี เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจต่างๆ รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้า
เช่น  กลุ่มกรุงศรีว่าจ้างและมอบหมายงานบางส่วนให้แก่ผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ ซอฟท์แวร์ รวมถึงผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล และ/หรือ เอกสาร ผู้ให้บริการ Cloud ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม เครือข่าย ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ผู้ให้บริการด้านการจัดส่งไปรษณีย์ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ผู้ให้บริการด้านการทำลาย ผู้ให้บริการด้านการจัดส่งเอกสาร ผู้ให้บริการด้านธุรการและการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการจัดพิมพ์บัตร ผู้ให้บริการจัดพิมพ์เอกสารเพื่อใช้เป็นใบเรียกเก็บเงิน จดหมาย และ/หรือ เอกสารอื่นใด คลังสินค้า ผู้ติดตามหนี้ ผู้ให้บริการด้านการจัดการแลกคะแนนสะสม ผู้ให้บริการด้านการจัดการเพื่อเสริมสร้างความภักดีของลูกค้า บริษัทผู้ให้บริการด้านการวิจัย การวิเคราะห์ ผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการด้านการส่งอีเมล ผู้ให้บริการด้านการส่ง SMS ผู้ให้บริการด้านการป้อนข้อมูล ผู้ให้บริการด้านการทำ Credit Scoring ตัวแทนผู้ให้บริการการขายทางโทรศัพท์ ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล  ผู้ให้บริการยึดทรัพย์ ผู้ให้บริการการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับโทรคมนาคมและการสื่อสาร ผู้ให้บริการด้าน Crowd Funding ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการด้าน Digital ID ผู้ให้บริการด้านการโฆษณา ผู้ให้บริการเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับสินเชื่อ ผู้ให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยง ผู้รายงานข่าว ผู้ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ และ/หรือ Dispatcher ผู้ให้บริการด้านเครือข่ายการชำระเงิน ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการจัดเก็บและทำลายเอกสาร ผู้ให้บริการด้านการสำรองข้อมูล ตัวแทนผู้ให้บริการการขายระบบทางไกล ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สิน ผู้ให้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน ตรวจสอบทรัพย์สิน ผู้ให้บริการด้านการขายทอดตลาด ผู้ให้บริการยืนยันตัวตน
นอกจากนี้ กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการของบริษัทประกันภัย (เช่น ผู้สำรวจความเสียหาย ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน โรงพยาบาล อู่ซ่อมรถยนต์ และบริษัทประกันภัยของคู่กรณี)
ในกรณีที่กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณในฐานะบุคคลที่สัมพันธ์กันของพันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มกรุงศรีจะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่พันธมิตรด้านผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของกลุ่มกรุงศรี

ที่ปรึกษาวิชาชีพ

กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ที่ปรึกษาวิชาชีพด้านการตรวจสอบ กฎหมาย บัญชี และการบริการทางภาษีซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจของ กลุ่มกรุงศรี และช่วยกลุ่มกรุงศรีในการต่อสู้คดีหรือฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ริเริ่มและจัดการขายทอดตลาด  หรือดำเนินการทางกฎหมายอย่างอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางทรัพย์แทนการปฏิบัติการชำระหนี้
ในกรณีที่กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณในฐานะบุคคลที่สัมพันธ์กันของพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นที่ปรึกษาวิชาชีพของกลุ่มกรุงศรี กลุ่มกรุงศรีจะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่พันธมิตรซึ่งเป็นที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นๆ ของกลุ่มกรุงศรี

พันธมิตรทางธุรกิจ

กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บริษัทต่างๆ ที่กลุ่มกรุงศรีร่วมงานด้วยเพื่อเสนอหรือปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้าของกลุ่มกรุงศรีในปัจจุบันหรือในอนาคต เช่น สายการบิน โรงแรม สถานออกกำลังกาย ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร บริษัทผู้ให้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและปรับโครงสร้างหนี้ ผู้ประกอบการที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ (เช่น เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ จัดเตรียมและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสั่งซื้อ) พันธมิตรทางธุรกิจที่จัดทำโครงการร่วมกัน  พันธมิตรทางธุรกิจที่สนใจร่วมลงทุน พันธมิตรที่มีการร่วมมือกัน (Co-Branding) บริษัทผู้รับประกันภัยและผู้รับประกันภัยต่อ (เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล) ตัวแทนและผู้ค้า ผู้ค้าที่ส่งคำขอรับไฟแนนซ์ของลูกค้าให้แก่กลุ่มกรุงศรี บริษัทผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร ผู้ให้บริการด้านแพลตฟอร์มการชำระเงินและเคาน์เตอร์เซอร์วิส ผู้ให้บริการด้านการสำรวจ ผู้ให้บริการด้านการทำการตลาด การจัดทำสื่อโฆษณาและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน, บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทด้านการตลาด ตัวแทนของสถาบันการเงิน บริษัทผู้ให้บริการเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ส่งคำขอสินเชื่อของคุณให้แก่กลุ่มกรุงศรี ตัวแทนขายของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในกรณีที่กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณในฐานะบุคคลที่สัมพันธ์กันของพันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มกรุงศรีจะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มกรุงศรี

สถาบันการเงิน ข้อมูลเครดิต หรือประกันภัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มกรุงศรีเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงิน (เช่น ธนาคารอื่น สถาบันการเงินอื่น บริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินอื่น บริษัทข้อมูลเครดิต ผู้ติดตามหนี้สิน องค์กรด้านการบริหารจัดการหนี้สิน
ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านการส่งข้อความเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่มีความปลอดภัย) การทำธุรกรรมชำระเงินและสินเชื่อทั่วโลก การประมวลผลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก ตลอดจนการทำธุรกรรมหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และธุรกรรมการชำระเงิน รวมถึงกิจการให้บริการข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับสินเชื่อ หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับรองคุณภาพ หน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต หน่วยงานที่ให้บริการด้านการติดตามหนี้สินและการสืบทรัพย์ รวมทั้ง ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม (Trustee) ผู้จัดการกองทุนย่อย (Sub-Manager) บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริการเป็นนายทะเบียน ผู้รับประโยชน์ คู่สัญญา ธนาคาร สถาบันการเงินและบริษัทบัตรเครดิต
นอกจากนี้ กลุ่มกรุงศรีในฐานะเป็นนายหน้าประกันภัยอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่พันธมิตรของกลุ่มกรุงศรีซึ่งเป็นบริษัทประกันภัย (เช่น บริษัทประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สินหรือประกันชีวิต)

บุคคลภายนอกที่คุณมอบอำนาจหรือกำหนดให้กลุ่มกรุงศรีสามารถเปิดเผยข้อมูลของคุณได้

กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณตามที่คุณได้ให้ความยินยอมหรือตามที่คุณกำหนด เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี

บุคคลภายนอกที่เป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับโอนตามสัญญาแปลงหนี้ใหม่

กลุ่มกรุงศรีอาจโอนสิทธิ โอน หรือทำสัญญาแปลงหนี้ใหม่เพื่อโอนสิทธิและหน้าที่ของกลุ่มกรุงศรีให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาระหว่างคุณกับกลุ่มกรุงศรี กลุ่มกรุงศรีอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลของคุณให้แก่ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับโอนตามสัญญาแปลงหนี้ใหม่ ตลอดจนผู้ที่จะเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้ที่จะเป็นผู้รับโอน หรือผู้ที่จะเป็นผู้รับโอนตามสัญญาแปลงหนี้ใหม่

บุคคลภายนอกที่กระทำการแทนคุณหรือให้บริการแก่คุณ

กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลของคุณให้แก่ผู้แทน / นายจ้างของคุณ ผู้ให้การสนับสนุน และบุคคลภายนอกที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการแก่คุณ หรือบุคคลที่กระทำการแทนคุณอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณแก่กลุ่มกรุงศรี
(เช่น โรงพยาบาล อู่ซ่อมรถยนต์)

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมของนิติบุคคล

กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลของคุณให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ
นักลงทุน ผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลผู้ที่จะได้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือบุคคลผู้ที่จะเป็นผู้รับโอนหากว่ามีการปรับโครงสร้างองค์กร
การควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งกิจการ การจำหน่าย การซื้อ การร่วมทุน การโอนสิทธิ การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีการโอน หรือจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของกลุ่มกรุงศรีไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่กลุ่มกรุงศรีต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ที่สำคัญอื่นใด

กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่

 • • หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมและกำกับดูแล (เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กรมการปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศาล กรมบังคับคดี
  กรมการขนส่งทางบก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการจดทะเบียนหลักประกัน หน่วยงานที่ทำหน้าที่จดทะเบียนหลักทรัพย์ประเภทไร้ใบหลักทรัพย์ การจดทะเบียนจำนำหุ้น การจดทะเบียนรถยนต์ (ในกรณีที่คุณซื้อประกันภัยภาคบังคับ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่เว็บไซต์ https://www.oic.or.th/)
 • • หน่วยงานอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย การกำกับดูแลและวัตถุประสงค์อื่นใดที่มีความสำคัญ อีกทั้งยังอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานภาครัฐร้องขอเพื่อบังคับตามกฎหมาย การปฏิบัติตามคำสั่งทางกฎหมาย การตรวจสอบ หรือกระบวนการทางกฎหมาย / การฟ้องร้อง

ผู้ให้บริการของบริษัทประกันภัย

กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการของบริษัทประกันภัย (เช่น ผู้สำรวจความเสียหาย ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน โรงพยาบาล อู่ซ่อมรถยนต์ และบริษัทประกันภัยของคู่กรณี)

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์

กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ที่คุณได้สมัครใช้บริการ

ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น

กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น รวมถึง สมาชิกใน National Digital ID (NDID) บริษัทประกันภัย ผู้ติดต่อ และ/หรือ สมาชิกในครอบครัว นายจ้างของคุณ องค์กร / มูลนิธิไม่แสวงหากำไร โรงพยาบาล หรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือ การบริจาคของรางวัล / การแลกของรางวัล
ตัวอย่างผู้รับข้อมูลในประเภทอื่น ได้แก่

 • • เมื่อคุณขอรับสินเชื่อ กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกเพื่ออนุมัติการให้หลักประกันสินเชื่อ หรือบังคับหลักประกันสินเชื่อดังกล่าวหากคุณผิดนัดชำระหนี้  (เช่น บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.))
 • • กลุ่มกรุงศรียังอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณพร้อมทั้งข้อมูลที่จำเป็นอื่นใดเกี่ยวกับหลักประกันที่คุณให้ไว้ ให้แก่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และ/หรือ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย เพื่อทำการประเมินมูลค่าหลักประกันของคุณ
 • • กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่หน่วยงานอื่นที่เป็นสมาชิกของผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของคุณเมื่อคุณสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่น สมาชิกของ NDID)
 • • กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ผู้ออกบัตรเครดิตซึ่งออกบัตรเครดิตให้แก่คุณ และคุณได้ใช้บัตรเครดิตเช่นว่านั้นเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรีเพื่อให้ประมวลผลและทำธุรกรรมการชำระเงินให้แล้วเสร็จ
 • • กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อแจ้งให้ทราบผลการให้สินเชื่อรถยนต์และรายละเอียดต่างๆ เมื่อคุณเป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์
 • • กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลผู้รับผิดชอบในการจัดการและดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการขายทอดตลาดยานพาหนะที่
  กลุ่มกรุงศรีกลับเข้าครอบครอง ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
  ขายทอดตลาดในกรณีที่คุณเป็นลูกค้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ของ
  กลุ่มกรุงศรีและผิดนัดชำระหนี้ให้แก่กลุ่มกรุงศรี
 • • กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณเป็นลูกค้า (เช่น ผู้ติดต่อที่คุณกำหนดให้กลุ่มกรุงศรีติดต่อกรณีที่มีการติดตามหนี้ ผู้ค้ำประกัน สมาชิกในครอบครัวของคุณ ผู้ที่มีการครอบครองทรัพย์สินที่เช่าแบบลีสซิ่ง / เช่าซื้อ)
 • • กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ผู้แทน นายจ้าง ผู้ให้การสนับสนุนของคุณและบุคคลภายนอกที่มีหน้าที่ในการให้บริการแก่คุณ
 • • กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในการให้บริการที่คุณได้รับจากกลุ่มกรุงศรี เช่น ผู้ค้ายานพาหนะที่ส่งต่อคำขอรับสินเชื่อให้แก่กลุ่มกรุงศรี นายหน้า ตัวแทน ผู้ซื้อหนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่คุณเป็นลูกค้า (เช่น ผู้ติดต่อที่คุณระบุให้กลุ่มกรุงศรีติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามหนี้ ผู้ค้ำประกัน สมาชิกในครอบครัวของคุณ ผู้ที่มีการครอบครองยานพาหนะที่เช่าซื้อ) การดำเนินการทางธนาคารที่กลุ่มกรุงศรีใช้เพื่อบริหารจัดการการชำระเงินของคุณและผู้ให้บริการด้านการชำระเงินด้วยบัตร ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องสินไหมทดแทน และประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของกลุ่มกรุงศรี ตัวแทนด้านการสืบทรัพย์และยึดทรัพย์ รวมทั้งบุคคลผู้เป็นลูกค้าร่วมในบัญชีของคุณ ตัวแทนซึ่งส่งต่อใบสมัครของคุณให้แก่กลุ่มกรุงศรี บริษัทประกันภัย ผู้วางแผนการลงทุนซึ่งส่งต่อใบสมัครของคุณให้แก่กลุ่มกรุงศรี ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ สมาชิกของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล (รวมทั้ง Identity Provider (IdP) Relying Parties (RP) และAuthoritative Sources (AS)) ผู้แทน นายจ้างของคุณ ผู้ให้การสนับสนุนและบุคคลภายนอกของคุณที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการแก่คุณ แพลตฟอร์ม FundConnext ผู้ให้บริการด้านระบบการชำระเงิน (เช่น FinNet) ผู้ให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน (เช่น บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้รับหลักประกัน / จำนำ)


4. การโอนข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศ

กลุ่มกรุงศรีอาจต้องโอนข้อมูลของคุณไปยังบริษัทในเครือ บุคคลภายนอกที่อยู่ในต่างประเทศ (เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม อิสราเอล อินเดีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป) รวมทั้งแพลตฟอร์มของคลาวด์ (Cloud) ทั้งนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของคุณ โดยขึ้นอยู่กับบริษัทในกลุ่มกรุงศรีที่คุณได้ติดต่อด้วย เช่น ในกรณีที่กลุ่มกรุงศรีใช้ระบบและการบริการ โอนข้อมูลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการที่มีการดำเนินงานนอกประเทศไทยเพื่อจัดทำ Credit Scoring ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ หรือเมื่อกลุ่มกรุงศรีให้บริการส่งเงิน กลุ่มกรุงศรีอาจต้องส่งต่อและโอนข้อมูลของคุณให้แก่ธนาคารตัวแทนต่างประเทศเพื่อให้ทำธุรกรรมให้แล้วเสร็จ หรือกรณีโอนให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศเพื่อแนะนำโครงการร่วมลงทุนต่างๆ ที่น่าสนใจและเพื่อการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ หรือการดำเนินการเมื่อคุณสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทในกลุ่มกรุงศรี หรือพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนี้ กลุ่มกรุงศรียังอาจต้องโอนข้อมูลของคุณไปต่างประเทศผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงินเพื่อให้ความเห็นชอบและเพื่อทำธุรกรรมตามที่คุณร้องขอ กลุ่มกรุงศรียังอาจมีการโอนข้อมูลไปกองทุน Master Fund ในต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกองทุน Master Fund ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ ตลอดจนต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้จัดการกองทุนย่อย (Sub-Manager) ที่อยู่ต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการลงทุน นอกจากนี้ กลุ่มกรุงศรียังอาจต้องจัดเก็บข้อมูลของคุณในเครื่องแม่ข่าย (Server) (เช่น สิงคโปร์) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย อีกทั้งอาจต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลของคุณให้แก่บริษัทแม่ บริษัทในเครือ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของประเทศอื่นซึ่งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติยังมิได้ประกาศกำหนดว่าเป็นประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอในขณะที่จัดทำประกาศฉบับนี้ขึ้น

เมื่อมีความจำเป็นที่กลุ่มกรุงศรีต้องโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เทียบเท่ากับประเทศไทย กลุ่มกรุงศรีจะดำเนินการเพื่อให้มีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอสำหรับข้อมูลที่ได้โอนไป หรือเพื่อให้การโอนนั้นสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ เช่น กลุ่มกรุงศรีอาจขอให้บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่ได้โอนไปนั้นตกลงและให้คำรับรองกับกลุ่มกรุงศรีว่าข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับข้อกำหนดในประเทศไทย


5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

กลุ่มกรุงศรีจะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศและตามกฎหมายที่บังคับใช้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มกรุงศรีอาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ ตลอดจนนโยบายภายในของกลุ่มกรุงศรี หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานของกลุ่มกรุงศรี (เช่น ข้อกำหนดเรื่องการเก็บข้อมูลทางบัญชีที่เหมาะสม การอำนวยความสะดวกในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) และเพื่อดำเนินการตามข้อเรียกร้องทางกฎหมายหรือกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลร้องขอ


6. สิทธิของคุณ

ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้

           (1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิที่จะขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอรับสำเนาข้อมูลที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพแห่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอม

           (2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากคุณเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าวให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ครบถ้วนได้

           (3) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตลอดจนการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ในลักษณะของข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลในประการนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

           (4) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ในกรณีที่คุณพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง คุณอาจใช้สิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง

           (5) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ รวมถึงกรณีที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงและการทำบัญชีประวัติที่เกี่ยวข้องกับการตลาดแบบตรงดังกล่าว

           (6) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่คุณได้เคยให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้

           (7) สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่กฎหมายได้ให้สิทธิไว้ คุณมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากกลุ่มกรุงศรีในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งการส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังองค์กรอื่น

           (8) สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่คุณเห็นว่ากลุ่มกรุงศรีมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งในกรณีที่กลุ่มกรุงศรีกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มกรุงศรีขอให้คุณโปรดติดต่อมายังกลุ่มกรุงศรีเพื่อให้กลุ่มกรุงศรีได้มีโอกาสในการรับทราบถึงข้อเท็จจริงและชี้แจงในประเด็นต่างๆ ตลอดจนจัดการแก้ไขข้อกังวลของคุณก่อนในโอกาสแรกโดยคุณสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าว ผ่านช่องทางที่ระบุดังนี้

ประเภทเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้า (Customer)

คู่ค้า หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ (Vendor / Business Partner)

ผู้มาติดต่อ (Visitor) / กล้องวงจรปิด

ช่องทางการใช้สิทธิ

Call Center 1572

สาขาของธนาคาร

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

DPO.Procurement@krungsri.com

DPO.CentralAdmin@krungsri.com / Security.center@krungsri.com

สิทธิเพิกถอนความยินยอม

สิทธิอื่นๆ

-โดยคุณสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าว ผ่านช่องทางที่ระบุดังนี้

ประเภทเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้า (Customer)

คู่ค้า หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ (Vendor / Business Partner)

ผู้มาติดต่อ (Visitor) / กล้องวงจรปิด

ช่องทางการใช้สิทธิ

สำนักงานใหญ่ /สาขาของ KCS

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

dpc@krungsricapital.com

dpc@krungsricapital.com

สิทธิเพิกถอนความยินยอม

สิทธิอื่นๆทั้งนี้ การขอใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย และในบางกรณี กลุ่มกรุงศรีอาจปฏิเสธคำขอของคุณเมื่อมีเหตุผลอันสมควรและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น ในกรณีที่กลุ่มกรุงศรีต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล


7. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

กลุ่มกรุงศรีมีนโยบายและมาตรฐานการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการบริหารจัดการ การป้องกันด้านเทคนิค และการป้องกันทางกายภาพ เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลตามประกาศฉบับนี้ รวมทั้ง มีนโยบายให้บุคคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ กลุ่มกรุงศรียังควบคุมดูแลให้คู่สัญญาที่อยู่ต่างประเทศต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ หากกลุ่มกรุงศรีเห็นว่า ประเทศของคู่สัญญาที่กลุ่มกรุงศรีต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ


8. ลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ บริการของกลุ่มกรุงศรีอาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์ม และเว็บไซต์อื่นที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ กลุ่มกรุงศรีพยายามที่จะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มกรุงศรีไม่สามารถรับผิดชอบในเนื้อหาหรือมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นนั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่คุณให้แก่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นจะถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลดังกล่าวและอยู่ภายใต้ประกาศ / นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าว (หากมี) ในกรณีเช่นว่านี้ กลุ่มกรุงศรีไม่อาจควบคุมและไม่อาจรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว


9. ติดต่อกลุ่มกรุงศรี

หากคุณมีข้อสงสัย ต้องการเสนอแนะ หรือมีข้อกังวลใดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของกลุ่มกรุงศรีในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อกลุ่มกรุงศรีตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้ กลุ่มกรุงศรีจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อีเมล : dpo.compliance@krungsri.com
ที่อยู่ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2296-2000
ข้อมูลเพิ่มเติมในการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้เอกสารแนบท้าย

รายชื่อกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

ข้อมูลสถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อ

 • (1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)

อีเมล: dpo.compliance@krungsri.com
ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2296-2000

 • (2) บริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูเมอร์ (KSC) ประกอบด้วย
 • • บริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูเมอร์ (KSC) ประกอบด้วย
 • • บริษัทอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (AYCAP)
 • • บริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (KCC)
 • • บริษัทเจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด (GCS)
 • • บริษัทกรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (KGIB)
 • • บริษัทกรุงศรี เจเนซิส จำกัด (KGS)*
  *เดิมชื่อบริษัทกรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (KLAB)

อีเมล: dpo.ksconsumer@krungsri.com
ที่อยู่: อาคารกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2627-8000

 • (3) บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (AYCAL)

อีเมล: dpo.ksauto@krungsri.com
ที่อยู่: อาคารกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 16 เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2627-6010, 0-2740-7400

 • (4) บริษัทอยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด (ADLC)

อีเมล: dpo-adlc@krungsrileasing.com
ที่อยู่: อาคารกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2208-2300

 • (5) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (KSAM)

อีเมล: dpo.ksam@krungsri.com
ที่อยู่: อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 และชั้น 18 โซนบี เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2657-5757

 • (6) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (KSS)

อีเมล: dpo.kss@krungsrisecurities.com
ที่อยู่: อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2659-7000, 0-2099-7000

 • (7) บริษัทกรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด (KFIN)

อีเมล: dpo.kfin@krungsri.com
ที่อยู่: อาคารกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 17 และ ชั้น 20 เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

 • (8) บริษัทกรุงศรี นิมเบิล จำกัด (KSN)

อีเมล: dpo.center@krungsrinimble.com
ที่อยู่: อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชั้น 21 เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2208-2849

 • (9) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (KCS)

อีเมล: dpc@krungsricapital.com
ที่อยู่: 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2638-5500