การเข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร/แบบฟอร์มที่ลูกค้าใช้ในการดำเนินธุรกรรมกับ บล. กรุงศรี พัฒนสิน

สำคัญ! กรณีลูกค้าและนักลงทุนดาวน์โหลดเอกสารชุดเปิดบัญชีเอง มีเงื่อนไขดังนี้

  • ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในชุดเปิดบัญชี และลงลายมือชื่อในเอกสารชุดเปิดบัญชีและสัญญาทุกหน้า (มุมขวาด้านล่าง)
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ ความชัดเจน ของแบบพิมพ์สัญญาที่ลูกค้าส่งไปยังบริษัท เพื่อประกอบการเปิดบัญชีของลูกค้า

เอกสารเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าใหม่ ดาวน์โหลด
STEP 1 : คำขอเป็นลูกค้า
คำขอเป็นลูกค้า-ประเภทบุคคลธรรมดา
คำขอเป็นลูกค้า-ประเภทนิติบุคคล
STEP 2 : ชุดสัญญาเปิดแต่ละประเภทบัญชี
สัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัด
สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บันทึกข้อตกลงตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account for Krungsri Capital iFund)
สัญญาเปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้
บันทึกข้อตกลงในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต
สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending Agreement)
บันทึกข้อตกลงรายการซื้อขาย BLOCK TRADE – Single Stock Futures
บันทึกข้อตกลงตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Joint Account for Krungsri Capital iFund)
บันทึกข้อตกลงและการรับทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
บันทึกข้อตกลงการลงทุนแบบ Dollar Cost Average (“DCA”)
STEP 3 : เอกสารประกอบการเปิดบัญชีอื่นๆ
หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ สำหรับบุคคลธรรมดา
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ สำหรับนิติบุคคล
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) สำหรับบุคคลธรรมดา
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) สำหรับนิติบุคคล
แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน
(Knowledge Assessment & Product Knowledge) สำหรับบุคคลธรรมดา
แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน
(Knowledge Assessment & Product Knowledge) สำหรับนิติบุคคล
หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการมีถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีในต่างประเทศ
สำหรับลูกค้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Tax Residency) [ยืนยันผ่านระบบออนไลน์]
FATCA Thai English
แบบฟอร์ม FATCA / CRS สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
แบบฟอร์ม FATCA / CRS สำหรับลูกค้าประเภทองค์กร / นิติบุคคล
แบบฟอร์ม W-9
แบบฟอร์ม W-8BEN สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา -
แบบฟอร์ม W-8BEN-E สำหรับลูกค้าประเภทองค์กร / นิติบุคคล -แบบฟอร์มอื่นๆ สำหรับลูกค้า ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอข้อมูลลูกค้า
แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล)
แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (โอนย้ายข้อมูล/ ลบหรือทำลาย/ คัดค้าน/ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล)
แบบคำขอถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
แบบคำขอถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (TSD)
แบบคำขอให้ดำเนินการรับโอนหลักทรัพย์จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD 403) ,
แบบแสดงความจำนงของลูกค้าในการนำเงินมาวางในบัญชี โดยการให้บริษัทฯ
หักเงินจากบัญชีธนาคารในระบบอัตโนมัติ - ATS / หักเงินจากค่าขายหลักทรัพย์
แบบแสดงความจำนงของลูกค้าเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกันในบัญชีเงินสด
E-dividend
หนังสือแสดงความจำนงขอรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้า / ค่าบริการ ( Bill Payment Pay-in Slip )
บันทึกข้อตกลงแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการนำเงินลูกค้าไปหาผลประโยชน์ (เฉพาะลูกค้าที่ได้รับแจ้ง) [ยืนยันผ่านระบบออนไลน์]
อยู่ระหว่างปรับปรุง