การเข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย


การโอนหุ้น

วิธีการโอนหุ้น

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ
2. เลือกเมนู asset management
3. เลือกเมนู stock management
 

หมายเหตุและเงื่อนไขในการโอนหุ้น:

 • กรุณาแจ้งโอนหุ้นก่อนเวลา 16.00 น. กรณีแจ้งหลังเวลา 16.00 น. บริษัทฯจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป
 • การส่งคำสั่งโอนหลักทรัพย์ทางระบบอินเทอร์เน็ต สามารถโอนได้เฉพาะชื่อบัญชีของท่านที่ทำสัญญาไว้กับบริษัทฯเท่านั้น หากต้องการโอนหลักทรัพย์ไปยังบัญชีบุคคลอื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด
 

ท่านสามารถดูยอดหุ้นคงเหลือที่สามารถถอนได้ ณ วันนี้ ได้ที่เมนู Portfolio

ขั้นตอนการโอนหุ้น

หลังจาก Login > เลือกเมนู ฝาก/ถอน เงินและหลักทรัพย์ > เลือกเมนูซ้ายมือ โอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชี
 
หน้าจอโอนหุ้นระหว่างบัญชี KCS www.krungsricapital.com

 

ขั้นตอนการนำหุ้นจากบัญชี 600 เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบล. กรุงศรี พัฒนสิน

ขั้นตอนการโอนหุ้นจากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) (หรือบัญชี 600) เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับ บล. กรุงศรี พัฒนสิน (บริษัทฯ) มีรายละเอียดดังนี้

1. ดาวน์โหลดแบบคำขอให้ดำเนินการรับโอนหลักทรัพย์จาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด และ แบบฟอร์มของ TSD “ศรท-403” คลิกที่นี่

 • แบบคำขอให้ดำเนินการรับโอนหลักทรัพย์ ฯ : กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามด้วยลายมือชื่อตามที่ท่านได้เคยให้  ไว้กับบริษัทฯ
 • เอกสาร TSD (ศรท-403): กรุณากรอกรายละเอียดและลงนาม เฉพาะช่องซ้ายมือ ด้วยลายมือชื่อตามที่ท่านได้เคยให้  ไว้กับบริษัทฯ


2. แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหลักทรัพย์ จำนวน 1 ชุด ( กรุณาลงนามรับรองสำเนาเอกสาร พร้อมขีดคร่อมด้วยข้อความ “เพื่อใช้ในการโอนหลักทรัพย์”)

 • กรณีบัตรประชาชนเป็นแบบตลอดชีพ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนา 1 ชุดหมายเหตุ

 • ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เท่านั้น
 • กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือ นามสกุล กรุณาติดต่อ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แจ้งไว้กับ บล. กรุงศรี พัฒนสิน การแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล โปรดแนบเอกสารประกอบดังนี้
 •       1) แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ และแบบฟอร์มขอแก้ไขชื่อ / นามสกุลฯ (ท่านจะได้รับจากที่ปรึกษา           การเงินและการลงทุนของท่าน)
        2) บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ คลิกที่นี่
        3) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ของทางราชการ หรือ ทะเบียนสมรส (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงนาม           รับรองสำเนา
        4) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนา (กรณีเป็นบัตรประชาชนแบบตลอดชีพ ให้แนบสำเนา
            ทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ Krungsri Capital Securities : 0 2638 5500

ขั้นตอนการนำใบหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ บล.กรุงศรี พัฒนสิน

มีรายละเอียดดังนี้

*** ชื่อเจ้าของใบหุ้นต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ***

1. เตรียมใบหุ้นและเอกสารประกอบ ได้แก่

  1. ใบหุ้น (เจ้าของใบหุ้นลงนามด้านหลังใบหุ้น ที่ช่องหมายเลข 1 "ลงลายมือชื่อผู้โอน" )
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนา และขีดคร่อมด้วยข้อความ "ใช้เพื่อการฝากใบหุ้นเท่านั้น"

  *** ลายเซ็นต้องเหมือนกับที่ลงนามด้านหลังใบหุ้น***

  ** กรณีบัตรประชาชนเป็นแบบตลอดชีพ กรุณาแนบ "สำเนาทะเบียนบ้าน" เพิ่มเติม 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนา
   


2. ติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ Krungsri Capital Securities : 0 2638 5500 เพื่อประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการในการนัดหมายรับใบหุ้นและเอกสารประกอบ

หมายเหตุ

 • กรณีเจ้าของใบหุ้นยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล.กรุงศรี พัฒนสิน
 • ** กรุณาติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ Krungsri Capital Securities : 0 2638 5500 เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี

 • กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ และ/หรือ นามสกุล / คำนำหน้าชื่อ
 • ** กรุณาติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน และแนบเอกสารประกอบดังนี้

  1. ชุดแบบฟอร์มขอแก้ไขชื่อ / นามสกุล / คำนำหน้าชื่อ (ท่านจะได้รับจากที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน)
  2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล / คำนำหน้าชื่อ ของทางราชการ หรือ ทะเบียนสมรส (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงนามรับรองสำเนา
  3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนา (กรณีเป็นบัตรประชาชนแบบตลอดชีพ โปรดแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม พร้อมลงนามรับรองสำเนา)
   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ Krungsri Capital Securities : 0 2638 5500