การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้

ประเภทของตราสาร

หุ้นสามัญ (Common Stock)

เงินกำไรที่ได้จากการขายหุ้น ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี
เงินปันผลจากบริษัทจดทะเบียน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ร้อยละ 10 และสามารถเลือกที่จะนำมารวมเป็นเงินได้
เพื่อเสียภาษีหรือไม่ก็ได้ (ทั้งนี้ หากเลือกจะนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ นักลงทุนจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม นักลงทุนจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการ ในอัตราร้อยละ 7 ของค่าตอบแทน (Commission)

หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock)

เป็นหุ้นทุนเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ แต่ผลตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือในรูปเงินปันผลนั้น จะถูกกำหนดไว้ในอัตราคงที่
ทุกปี ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิอาจมีสิทธิมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญ แต่ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามอัตราที่กำหนดไว้ (โดยจะได้รับจัดสรรกำไร) ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ และหลังจากเจ้าหนี้

หุ้นกู้ (Corporate Bond)

เป็นตราสารที่บริษัทออกเพื่อกู้เงินระยะยาวจากนักลงทุนทั่วไป ซึ่งบริษัทจะมีการจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนด

หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture)

มีลักษณะคล้ายกับหุ้นกู้ แตกต่างกันตรงที่หุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ในช่วงเวลา อัตรา และราคาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือวอร์แรนท์ (Warrant)

เป็นตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหลักทรัพย์อ้างอิง ตามที่บริษัทผู้ออกระบุไว้ โดยซื้อได้ในราคาใช้สิทธิที่ระบุ (Exercise Price) ในจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant : DW)

มีลักษณะคล้ายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ซึ่งบริษัทผู้ออกให้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งอาจเป็นหุ้น (Stock) หรือดัชนีหลักทรัพย์ (Index) ในราคาใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ
และระยะเวลาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ โดยบริษัทผู้ออกเป็นผู้กำหนดว่าจะเลือกทำการส่งมอบเป็นหลักทรัพย์หรือเงินสด ก็ได้

ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทผู้ออก สามารถออกได้เฉพาะใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงเท่านั้น

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยหรือเอ็นวีดีอาร์
(Non - Voting Depositary Receipt : NVDR)

เป็นตราสารที่ให้ผลตอบแทนเหมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านบริษัท ไทยเอ็น ดี วี อาร์ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ถือครองหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน ช่วยให้ผู้ลงทุน
ชาวต่างประเทศสามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยไม่ติดข้อจำกัดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์โดยชาวต่างประเทศ (Foreign Limit)