บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์เปิดบัญชีสำหรับ "ลูกค้าใหม่"


คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน
อายุ
อีเมล
โทรศัพท์มือถือ
- -
อาชีพ

 
รู้จักเราจาก
 

กรอกตัวอักษรที่แสดงในภาพ

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“KCS”) ที่ https://www.krungsricapital.com/th/convention/privacy.aspx และข้าพเจ้ารับทราบว่า KCS จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อใช้ในการดำเนินการตามที่ข้าพเจ้าร้องขอ และเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ประกาศไว้ใน Privacy Notice ดังกล่าว
หลังจากกรอกข้อมูลนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลการเปิดบัญชี และนัดหมายเปิดบัญชีต่อไป