การเข้าสู่ระบบ


บริการซื้อขายตราสารหนี้


บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) มีการให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุน และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ให้สอดคล้องกับแผนการเงิน และการลงทุน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งให้กับผู้ลงทุน ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ค้าตราสารหนี้กับทางสมาคมตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย (ThaiBma) โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้และประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำด้านการลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ

ตราสารหนี้ภาครัฐ
หุ้นกู้ภาคเอกชน
ประโยชน์ของการลงทุนในตราสารหนี้


  • ผู้ลงทุนได้รับรายได้สม่ำเสมอตลอดอายุของตราสารนี้ เนื่องจากตราสารหนี้มีลักษณะการจ่ายผลตอบแทนเป็นงวดๆ ในระยะเวลาที่กำหนดไว้แน่นอน
  • สามารถลงทุนได้ทั้งในตลาดแรก และตลาดรอง ในกรณีผู้ลงทุนประสงค์ขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด สามารถทำได้ในตลาดรอง ตามเงื่อนไขและข้อจำกัดของตราสารหนี้นั้นๆ
  • ตราสารหนี้เป็นตราสารที่ช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

ข้อมูลตราสารหนี้


ตราสารหนี้คืออะไร
  • ตราสารหนี้ เป็นตราสารทางการเงินที่ผู้ออกตราสาร ซึ่งเรียกว่า ผู้กู้ หรือ ลูกหนี้ มีข้อผูกพันทางกฎหมายว่าจะจ่ายผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ และเงินต้น หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ ตามกำหนดในตราสารให้แก่ผู้ซื้อ/ผู้ลงทุน ซึ่งเรียกว่า เจ้าหนี้ หรือ ผู้ให้กู้ เมื่อครบกำหนดที่ตกลงกันไว้
ประเภทของตราสารหนี้
  • 1. ตราสารหนี้ภาครัฐ คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ รัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่น ตั๋วเงินคลัง (TB) พันธบัตรรัฐบาล (LB) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB) และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (SOE) โดยนักลงทุนสามารถ ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐได้ 2 วิธี คือ 1.ลงทุนในตลาดแรก 2.ลงทุนในตลาดรอง
  • 2. หุ้นกู้ภาคเอกชน (Corporate Bond)  คือ ตราสารหนี้ (Bond) ที่ออกโดยภาค "เอกชน" เพื่อระดมทุนที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ในกิจการต่างๆตามแผนของบริษัทผู้ออก โดยนักลงทุนสามารถ ลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนได้ 2 วิธี คือ 1.ลงทุนในตลาดแรก 2.ลงทุนในตลาดรอง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน
หรือ Krungsri Capital Securities : 0 2638 5500