การเข้าสู่ระบบ

บริการตัวแทนสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์

Derivatives Trading


บริการตัวแทนสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการลงทุนแบบครบวงจร และมีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้าของบริษัทอยู่เสมอ โดยบริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้บริษัทยังเป็นสมาชิกของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด อีกด้วย

สิทธิประโยชน์

นอกเหนือจากช่องทางการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลูกค้าสามารถใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการเก็งกำไรและเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการซื้อสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรง

ผลิตภัณฑ์ในบริการสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ประกอบไปด้วย

1. SET50 Index Futures
2. SET50 Index Options
3. Single Stock Futues
4. Interest Rate Futures
5. Gold Futures
6. Gold Delivery (Gold-D)
7. Gold Online
8. USD Futures


ช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายตราสารอนุพันธ์