บล. กรุงศรี พัฒนสิน – Krungsri Capital Securities - A Better Way to Trade
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 02/06/2023

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 AKS 16/08/2018 31/12/2999 1
2 AKS-F 16/08/2018 31/12/2999 1
3 AKS-W5 14/01/2022 31/12/2999 1
4 BLISS 01/01/2013 31/12/2999 1
5 BLISS-F 01/01/2013 31/12/2999 1
6 DV8 17/05/2021 31/12/2999 1
7 DV8-F 17/05/2021 31/12/2999 1
8 EFORL 17/11/2021 31/12/2999 1
9 EFORL-F 17/11/2021 31/12/2999 1
10 EFORL-W6 10/06/2022 31/12/2999 1
11 EMC 18/05/2022 31/12/2999 1
12 EMC-F 18/05/2022 31/12/2999 1
13 EMC-W6 18/05/2022 31/12/2999 1
14 HYDRO 01/03/2019 31/12/2999 1
15 HYDRO-F 01/03/2019 31/12/2999 1
16 JAS 12/05/2023 31/12/2999 1
17 JAS08C2305A 12/05/2023 31/12/2999 1
18 JAS13C2308A 12/05/2023 31/12/2999 1
19 JAS13C2309A 15/05/2023 31/12/2999 1
20 JAS19C2306A 12/05/2023 31/12/2999 1
21 JAS19C2308A 12/05/2023 31/12/2999 1
22 JAS19C2310A 18/05/2023 31/12/2999 1
23 JAS-F 12/05/2023 31/12/2999 1
24 JCKH 03/03/2022 31/12/2999 1
25 JCKH-F 03/03/2022 31/12/2999 1
26 JCKH-W1 03/03/2022 31/12/2999 1
27 KC 19/05/2022 31/12/2999 1
28 KC-F 19/05/2022 31/12/2999 1
29 KKC 17/05/2023 31/12/2999 1
30 KKC-F 17/05/2023 31/12/2999 1
31 KWI 31/05/2023 20/06/2023 2
32 KWI-F 31/05/2023 20/06/2023 2
33 MORE 22/11/2022 31/12/2999 2
34 MORE-F 22/11/2022 31/12/2999 2
35 NATION 14/12/2018 31/12/2999 1
36 NATION-F 14/12/2018 31/12/2999 1
37 NC 02/06/2023 22/06/2023 3
38 NC-F 02/06/2023 22/06/2023 3
39 NEP 14/08/2018 31/12/2999 1
40 NEP-F 14/08/2018 31/12/2999 1
41 NEWS 15/08/2018 31/12/2999 1
42 NEWS-F 15/08/2018 31/12/2999 1
43 NEWS-W7 14/06/2022 31/12/2999 1
44 PPPM 04/03/2021 31/12/2999 1
45 PPPM-F 04/03/2021 31/12/2999 1
46 PPPM-W4 04/03/2021 31/12/2999 1
47 PPPM-W5 08/07/2022 31/12/2999 1
48 SDC 27/02/2023 31/12/2999 1
49 SDC-F 27/02/2023 31/12/2999 1
50 SDC-W1 27/02/2023 31/12/2999 1
51 STARK 01/06/2023 30/06/2023 1
52 STARK-F 01/06/2023 30/06/2023 1
53 STARK-W1 01/06/2023 30/06/2023 1
54 STOWER 05/03/2020 31/12/2999 1
55 STOWER-F 05/03/2020 31/12/2999 1
56 STOWER-W3 17/06/2021 31/12/2999 1
57 STOWER-W4 05/07/2022 31/12/2999 1
58 TRC 17/11/2020 31/12/2999 1
59 TRC-F 17/11/2020 31/12/2999 1
60 TSI 18/08/2020 31/12/2999 1
61 TSI-F 18/08/2020 31/12/2999 1
62 UMS 16/08/2018 31/12/2999 1
63 UMS-F 16/08/2018 31/12/2999 1
64 W 16/11/2022 31/12/2999 1
65 W-F 16/11/2022 31/12/2999 1
66 W-W5 16/11/2022 31/12/2999 1

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date
 1  BLISS  1/1/2013  31/12/2099
 2  BLISS-F  1/1/2013  31/12/2099
 3  MORE  22/11/2022  31/12/2099
 4  MORE-F  22/11/2022  31/12/2099

 

มาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับที่ 1 Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ระดับที่ 2 ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ระดับที่ 3 ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์

คลิกดูวิธีคำนวณ Turnover List | คลิกดูวิธีคำนวณ P/Eคลิกดู Free Float

 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)